Grudzień

001-12- 1943 r. – gen. Stanisław Rostworowski został szefem komórki, grupującej najstarszych stopniem oficerów AK”

Stanisław Rostworowski został szefem komórki, grupującej najstarszych stopniem oficerów AK, przewidzianych do zadań specjalnych i będących tzw. inspektorami kierunkowymi – „Obserwatorium”.
Urodził się 19 grudnia 1888 r. w Krakowie. W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego. Brał udział w bitwach pod Mołotkowem, Rokitną i Rarańczą. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w WP. We wrześniu 1939 r. bronił Kalisza i Warszawy. Uniknął niewoli i przedarł się na Zachód. Gen. Sikorski skierował go na szefa tajnej bazy łączności w Rumunii i na Węgrzech. Od 1942 r. w okupowanej Polsce. Oprócz działalności w „Obserwatorium” był inspektorem na teren Krakowa i Śląska. Aresztowany przez gestapo 11.08.1944 prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia został zabity podczas przesłuchania.

01-12-1947 r. – zamordowany został Henryk Flame ps. „Bartek”

Urodził się 19.01.1918 r. We wrześniu 1939 r. walczył jako pilot warszawskiej Brygady Pościgowej. Internowany po ucieczce na Węgry. Aresztowany po ucieczce trafił do niemieckiego obozu jenieckiego. W 1940 r. został zwolniony dzięki interwencji rodziny. Wrócił do Częstochowy i rozpoczął działalność konspiracyjną. Założył organizację HAK zajmującą się wywiadem i sabotażem. Na przełomie 1943-44 r. zorganizował oddział partyzancki. W październiku 1944 r. podporządkował się NSZ. W latach 1945-1947 dowodził największym zgrupowaniem niepodległościowym na Śląsku Cieszyńskim, który przeprowadził ok. 340 akcji zbrojnych. Ujawnił się, korzystając z amnestii w 1947 r.

02-12-1900 r. – w Petersburgu urodził się mjr Bronisław Zawadzki ps. „Soroka”

02-12-1900 r. – w Petersburgu urodził się mjr Bronisław Zawadzki ps. „Soroka”
Od 13.09.1939 r. walczył w składzie Zgrupowania Kawalerii ppłk Kazimierza Halickiego, potem w organizowanej w Łucku grupie gen. bryg. Piotra Skuratowicza. Ranny pod Cieplicami w starciu z Ukraińcami. W grudniu 1944 r. aresztowany przez NKWD. Prawdopodobnie jeszcze w lipcu 1946 r. przebywał w więzieniu w Tarnopolu. Dalsze jego losy nie są znane.

03-12-1948 r. – aresztowany został Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”

Urodził się 23.08.1925 r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. Skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.

03-12-1948 r. – na karę śmierci został skazany Jan Toth ps. „Mewa”

Urodził się 22.12.1911 r. Walczył w 1939 r. w 48 pułku piechoty. Trafił do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku. Od grudnia 1941 r. żołnierz ZWZ-AK. W październiku 1944 r. aresztowany przez sowietów i skazany na 6 lat więzienia. W grudniu 1944 r. uciekł z aresztu. Brał udział w wielu akcjach. W sierpniu 1947 r. został aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 24.06.1949 r. W 1992 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok.