Drukuj
Odsłony: 12758

 

paz

01-11-1904 r. – w Gaczkowicach urodził się chor. Antoni Owczarek ps. „Zygadło”

W maju 1945 r. wstąpił do oddziału Narodowego Związku Zbrojnego pod dowództwem Adama Gomuły ps. „Beja”, gdzie pełnił funkcję kwatermistrza. Od listopada 1945 r. zastępca dowódcy oddziału NZZ Antoniego Sobola „Dołęgi”. Wiosną 1946 r. stworzył własny oddział, na terenie powiatu radomskiego. W czerwcu 1946 r. jego oddział wszedł do struktur Inspektoratu WiN por. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Został zastępcą Obwodu Radomskiego WiN krypt. „PPS”. Po aresztowaniu „Zagończyka” w lipcu 1946 r. ponownie utworzył własny oddział. Ujawnił się w listopadzie, w grudniu został aresztowany. 23.05.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na karę śmierci, którą na mocy amnestii zamieniono na 15 lat więzienia. Zmarł 05.02.1950 r. w więzieniu w Rawiczu.

02-11-1945 r. – aresztowany został Lech Marciniak ps. „Mściciel”

Urodził się 24.01.1927 r. Przed wojną działał w harcerstwie. Od 1944 r. w AK. Brał udział w akcjach rozbrajania posterunków MO. Aresztowany. 22.02.1946 r. został skazany na karę śmierci w procesie pokazowym w Bydgoszczy. Pomimo próśb o ułaskawienie wyrok wykonano 29.05.1946 r. Miejsce pochówku nieznane.

02-11-1950 r. – na dożywocie skazana została ppor. Lidia Lwow ps. „Lala”

Urodziła się 14.11.1920 r. Od 12.08.1943 r. sanitariuszka w oddziale „Kmicica”, następnie w V Wileńskiej Brygadzie AK. Po rozwiązaniu Brygady przedostała się na tereny Białostockiego Okręgu AK. Szlak bojowy zakończyła z „Łupaszką”. Ukrywała się. 30.06.1948 r. aresztowana. Skazana na dożywocie. W 1956 r. wyszła z więzienia. Rok później resztę kary anulowano.

02-11-1950 r. – wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na śmierć został skazany Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”/h1>

Urodził się 03.12.1910 r. w Stryju. W 1939 r. walczył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii. 27.09.1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł. W 1940 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1943 r. został skierowany do oddziału partyzanckiego „Kmicica”, który został rozbity przez sowiecką partyzantkę. Z niedobitków oddziału zorganizował V Wileńską Brygadę AK. Została ona częściowo rozbrojona przez Armię Czerwoną w Puszczy Grodzieńskiej 23.07.1944 r. W 1945 r. odtworzył Brygadę na terenie Polski. Aresztowany 30.06.1948 r. w Osielcu. 02.11.1950 r. Zamordowany w więzieniu 08.02.1951 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V; pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.x`x`

03-11-1944 r. – w Lublinie aresztowany został Franciszek Jaskulski ps. „Zagończyk”

Urodził się 16.09.1913 r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy, w 68 pp. Dostał się do niewoli, skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie „Burzy” w ramach 2 kompanii 15. pp. walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. Aresztowany i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zmieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. 17.01.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na śmierć. Zamordowany został 19.02.1947 r. 06.12.1991 r. wyrok został unieważniony. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

04-11-1925 r. – w Nadarzynie urodził się Karol Łoniewski ps. „Lew”

W okresie okupacji niemieckiej należał do AK. W czasie Powstania Warszawskiego został odznaczony Krzyżem Walecznych, za przeniesienie meldunku z oblężonego Śródmieścia na Pragę i przepłynięcie Wisły wpław. 19.09.1944 r. został osadzony w obozie Modlin, gdzie przebywał do Bożego Narodzenia. Zbiegł z obozu. Od 1945 r. żołnierz oddziału „Smreka”. Od sierpnia 1947 r. należał do grupy „Orlicza”. Aresztowany 18.02.1948 r. 31.07.1948 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na karę śmierci. Zamordowany 24.09.1948 r. w Lasach Chęcińskich.

04-11-1946 r. – aresztowany został ppłk Stefan Musiałek ps. „Łowicki”

Urodził się 04.08.1896 r. Członek Drużyn Strzeleckich. Od 04.08.1914 r. w I kompanii I Pułku Legionów Polskich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Żołnierz zawodowy m. in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od listopada 1939 r. w SZP-ZWZ. Organizował lądowania samolotów alianckich w ramach akcji „Most II” i „Most III”. Po akcji „Burza” ukrywał się. Zmarł 13.07.1986 r.

04-11-1948 r. – aresztowany zostaje Jerzy Karwowski ps. „Śmiały”

Urodził się w 1925 r. W ZWZ-AK od 1942 r. W 1943 r. przeszedł do NSZ. W 1945 r. dowodził rozbrojeniem posterunku MO w Rogienicach. Wiosną 1946 r. został szefem Pogotowia Akcji Specjalnej w Okręgu NZW „Bałtyk”. Od listopada organizował linię przerzutów konspiratorów przez granicę w Sudetach. Ujawnił się w 1947 r. Aresztowany. W 1949 r. skazany na śmierć. Wyrok złagodzono do 15 lat więzienia. Wyszedł w 1955 r. Zmarł 1.08.2000 r.

05-11-1945 r. - aresztowany został płk Jan Rzepecki ps. „Prezes”

Urodzony 29.01.1899 r. W maju 1926 r. walczył przeciw zamachowi Józefa Piłsudskiego. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. w Armii „Kraków”. Od października 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim w obozie jenieckim. 02.09.1945 r. utworzył polityczną konspirację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, której był pierwszym prezesem. Aresztowany 05.11.1945 r. W 1947 r. skazany na 8 lat więzienia; na mocy amnestii zwolniony. Ponownie aresztowany w 1949 do 1954 r. Zmarł 28.04.1983 r. w Warszawie.

05-11-1945 r. – aresztowany został płk Jan Szczurek-Cergowski ps. „Sławbor”

Urodził się 22.12.1897 r. W 1914 r. w Leginach Polskich. Żołnierz WP. W 1939 r. walczył pod Iłżą. Po nieudanych próbach ucieczki na Zachód w konspiracji na Zamojszczyźnie. Od 1941 r. w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu w konspiracji. Aresztowany. Skazany na 7 lat więzienia 03.02.1947 r. - wyszedł 2 dni po wyroku. Aresztowany ponownie we wrześniu 1950 r. i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony 30.04.1956 r. W roku 1957 r. zrehabilitowany. Zmarł w Warszawie w 1972 r.

paz

06-11-1948 r. – Podczas ucieczki ciężko ranny został Mieczysław Huchla ps. „Wilbik”

Urodził się 29.12.1920 r. Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierz ZWZ-AK. 03.07.1944 r. aresztowany przez gestapo, odbity przez grupę bojową Kedywu. Od września 1944 r. dowódca placówki AK, następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Wiosną 1945 r. zagrożony aresztowaniem wyjechał do Krakowa. W latach 1945-48 w szeregach WiN. 28.07.1948 r. skazany na 7 lat więzienia. W listopadzie 1948 r. przewieziony do aresztu PUBP w Rzeszowie, podczas ucieczki ciężko ranny. 08.07.1949 r. skazany na dodatkowe 5 lat więzienia. Po wyjściu na wolność w 1955 r. wyjechał do Wrocławia. Zmarł 14.09.2010 r.

07-11-1921 r. – urodził się Gedymin Rogiński ps. „Dzielny”

W latach 1942-44 służył w partyzantce AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został wcielony do armii Berlinga. 25.06.1945 r. zdezerterował. Utworzył oddział partyzancki z dezerterów „ludowego” WP. Przeprowadził wiele akcji rozbrajania posterunków MO. 30.01.1946 r. wraz z oddziałem został ostrzelany i aresztowany przez UB. 17.07.1946 r. został skazany na kilkukrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 31.08.1946 r

07-11-1939 r. - generał Wiktor Thommée został aresztowany przez Niemców

Urodził się 30.12.1881 r. W 1939 r. dowodził obroną twierdzy Modlin. Po kapitulacji przebywał w kilku obozach jenieckich, m.in. w Königsteinie, Hohensteinie, Johannisbrunnie, Murnau, Dössel. Zmarł w 1962 r,. w Warszawie.

07-11-1944 r. – ppor. Stanisław Wencel ps. „Twardy” dowodził akcją na Juliana Schuberta

Urodził się 04.09.1913 r. Brał udział w wojnie obronnej. W lutym 1943 r. zagrożony aresztowaniem uciekł do Sosnowca. Utworzył grupę likwidacyjną niemieckich konfidentów. W maju 1943 r. wcielił się z oddziałem do AK. Dowodził akcją na Juliana Schuberta – zastępcę komendanta hitlerowskiej żandarmerii. Za tę akcję został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. 17.01.1945 r. wszedł w kontakt z sowietami i złożył broń. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Wrócił do lasu, gdzie utworzył oddział. Ujawnił się po zatrzymaniu matki. Aresztowany i więziony do października 1946 r. Zmarł 29.12.1967 r.

007-11-1950 r. – aresztowany został sierż. Józef Marcinkowski ps. „Andrzej”

Urodził się 14.02.1900 r. W wieku 16 lat wstąpił ochotniczo do WP. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł i wstąpił do konspiracji. Przeprowadził wiele akcji bojowych. Uczestnik akcji „Burza”. Rozwiązał swój oddział. Ujawnił się w 1947 r. W 1959 r. utworzył Samoobronę Ziemi Mazowieckiej. Organizacja została rozbita, a on sam aresztowany. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 02.04.1952 r.

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

08-11-1946 r. – aresztowany został Alfons Olejnik ps. „Roman”

Urodził się 05.03.1921 r. W 1941 r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. W sierpniu 1944 r. dołączył do 7. Dywizji Piechoty AK. Aresztowany w czerwcu 1945 r. przez UB i skazany na 4 lata więzienia. Po amnestii w listopadzie 1945 r. wyszedł na wolność. Zagrożony aresztowaniem wrócił do konspiracji. Rozpoczął działalność w KWP. W listopadzie 1946 r. nie mając kontaktu z innymi strukturami KWP, rozwiązał oddział. Aresztowany ponownie 08.11.1946 r. 09.01.1947 r. został skazany na karę śmierci, pozbawienia praw publicznych, praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Rozstrzelany 18.01.1947 r. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

08-11-1946 r. – aresztowany został mjr Jan Szatkowski ps. „Kowal”

Urodził się 23.01.1907 r. Mieszkał w Radomiu i Lublinie. Działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. Aktywny w harcerstwie i ruchu sokolim. Był dowódcą kompanii zwiadu. We wrześniu 1939 r. został ciężko ranny na Lubelszczyźnie. 29.10.1939 r. został jeńcem wojennym. Komendant Okręgu Lublin WiN. Aresztowany w Warszawie. Skazany w 1948 r. na karę śmierci, zamienioną na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1954 r. Zmarł 08.09.1988 r.

08-11-1947 r. – zmarł Bolesław Monne ps. „Konrad”

Urodził się w Mostach 02.03.1912 r. Od 1942 r. należał do AK. Od 1944 r. działał w komórce legalizacyjnej w ramach lwowskiej siatki „Nie”. W 1945 r. ewakuował się do Krakowa a następnie do Wrocławia. W latach 1946-47 działał w komórce legalizacyjnej eksterytorialnego Okręgu Lwów AK – WiN. Udostępnił swoje mieszkanie działaczom konspiracyjnym. 27.09.1947 r. został aresztowany przez WUBP we Wrocławiu. Poddany brutalnemu śledztwu, torturowany. Znaleziono go powieszonego w pojedynczej celi. Ciała przez dłuższy czas nie chciano wydać rodzinie

08-11-1995 r. – w Płocku zmarł mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik”

Urodził się w Piekarach 10.03.1911 r. W 1939 r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. Od 08.08.1940 r. w NOW. W grudniu 1942 r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943 r. działał w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943 r. zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim. Od 09.06.1944 r. służył w 204 pp Ziemi Kieleckiej NZS i Brygady Świętokrzyskiej. Dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945 r. dowodził oddziałem w pow. piotrkowskim. Przedostał się do 2 Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA.

09-11-1946 r. – aresztowany został ppłk Rudolf Majewski ps. „Roman”

09-11-1946 r. – aresztowany został ppłk Rudolf Majewski ps. „Roman” Urodził się 08.09.1901 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Podczas okupacji działacz konspiracji. 10.11.1942 r. aresztowany przez Niemców, zwolniony z więzienia. W 1943 r. ukrywał się w Warszawie. Przeniesiony do Okręgu Łódź. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w październiku 1945 r. Aresztowany. Skazany na 7 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3,5 roku. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach 05.01.1949 r.

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

09-11-1948 r. – aresztowany został sierż. Jan Małolepszy ps. „Murat”

Urodził się w 1906 r. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Na Wołyniu dostał się do niewoli sowieckiej. Po ucieczce z transportu wrócił w rodzinne strony. W konspiracji od 1940 r. Po wkroczeniu wojsk sowieckich utworzył w Okalewie posterunek MO. W kwietniu 1945 r. zdezerterował ze służby. Od grudnia 1945 r. w Konspiracyjnym Wojsku Polskim. W kwietniu 1946 r. aresztowany przez UB. Zwolniony po podpisaniu lojalki. Za zgodą przełożonych został w oddziale. Ponownie aresztowany. W zamian za obietnicę łagodnego wyroku, podjął współpracę. W marcu 1949 r. skazany na śmierć. Zmarł w więzieniu 14.03.1949 r. oficjalnie z przyczyn naturalnych.

09-11-1986 r. – zmarła Janina Oszast ps. „Jula”

Urodziła się 02.02.1908 r. Podczas okupacji niemieckiej była kierownikiem działu I ogólno-organizacyjnego Biura Informacji Propagandy Okręgu Kraków ZWZ-AK. Nauczycielka tajnego nauczania. Po rozwiązaniu AK w DSZ okręgu Kraków. Aresztowana w lipcu 1945 r. zwolniona na mocy amnestii. Ujawniła się w październiku 1945 r. W grudniu wznowiła działalność konspiracyjną w WiN jako łączniczka. We wrześniu 1946 r. zorganizowała 2 punkty przerzutowe dla wyjeżdżających nielegalnie za granicę. Aresztowana ponownie i skazana w październiku 1947 r. na 6 lat więzienia. 17.10.1949 r. zwolniona na mocy amnestii. W grudniu 1952 r. aresztowana ponownie i w 1954 r. skazana na 4 lata więzienia. Zwolniona warunkowo 11.12.1954 r. Odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotą Odznaką ZNP, Srebrnym Krzyżem Zasługi

10-11-1942 r. – aresztowany przez Niemców został ppłk Rudolf Majewski ps „Roman”

Urodził się 08.09.1901 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej 1939 r. Podczas okupacji działacz konspiracji. Aresztowany przez Niemców, zwolniony z więzienia. W 1943 r. ukrywał się w Warszawie. Przeniesiony do Okręgu Łódź. Dowodził i uczestniczył w wielu akcjach. Ujawnił się w październiku 1945 r. Aresztowany 09.11.1946 r. Skazany na 7 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 3,5 roku. Zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach 05.01.1949 r.

11-11-1906 r. – urodził się ppor. Stanisław Rożek ps. „Chmiel”

Od 1941 r. w konspiracji ZWZ-AK. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. w strukturach konspiracji poakowskiej ROAK/DSZ/WiN. Odbudowywał struktury konspiracyjne. Aresztowany 12.08.1946 r. Skazany na karę śmierci 22.03.1947 r., zamienioną później na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii karę zamieniono na 8 lat więzienia. W wyniku pogorszenia stanu zdrowia zwolniony z więzienia. Ciężko chory zmarł 04.01.1981 r.

11-11-1920 r. – urodził się Andrzej Jaworski ps. „Jędruś”

W styczniu 1945 r. włączył się w wyłapywanie niemieckich maruderów. W styczniu 1946 r. wstąpił do poakowskiego oddziału „Zemsta”. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału „Balon”. Brał udział w wielu akcjach. 07.08.1949 r. został otoczony przez KBW i funkcjonariuszy UB. Nie mając szans wyjścia z pułapki, po krótkiej walce popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

12-11-1898 r. – we wsi Bratutice koło Okulic urodził się gen. Leopold Okulicki

Walczył w kampanii wrześniowej, był jednym z organizatorów armii podziemnej, pod nazwiskiem Johann Müller działał w Służbie Zwycięstwu Polskim, a później w Związku Walki Zbrojnej. Od 1941 r. walczył w szeregach armii gen. Andersa. W 1943 r. wziął udział w szkoleniu dla cichociemnych w Londynie i w 1944 r. został zrzucony do Polski. Od października 1944 r. komendant główny AK.

12-11-1949 r. – zamordowany został ppor. Witold Milwid ps. „T-5”

Urodził się 18.12.1915 r. w Diepropietrowsku na Ukrainie. Od 1942 r. związany z AK na Wileńszczyźnie. Członek oddziału specjalnego, wykonującego egzekucje na kolaborantach niemieckich na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego. Od maja 1945 r. w Bydgoszczy organizował tajne narady Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK w swoim mieszkaniu. Aresztowany prze UB wraz z żoną 20.07.1948 r. 03.09.1949 r. skazany na śmierć. Bierut nie udzielił mu prawa łaski. W 1991 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

13-11-1962 r. – w Warszawie zmarł generał Wiktor Thommée

We wrześniu 1939 r. dowodził obroną twierdzy Modlin. Za swoje zasługi otrzymał odznaczenia: złoty i srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, Order Polonia Restituta III klasy, czterokrotnie Krzyż Walecznych i Złoty Krzyż Zasługi.

14-11-1909 r. – urodził się Stanisław Przybylak ps. „Marianna”

Zawodowy żołnierz. We wrześniu, po bitwie nad Bzurą, trafił do niemieckiej niewoli w Skierniewicach, z której zbiegł. W 1942 r. wstąpił do AK. Po wkroczeniu wojsk sowieckich organizował ochotniczą milicję gromadzką. Został komendantem Posterunku MO w Malanowie. Współpracując z podziemiem, zdezerterował w lutym 1946 r. i wstąpił do oddziału „Groźnego”. Po rozbiciu jego oddziału ukrywał się. Ujawnił się w lutym 1947 r. Zastraszany przez UB ukrywał się przez 6 lat. 22.05.1953 r. zastrzelony przez grupę operacyjną UB i MO podczas zasadzki. Zawodowy żołnierz. We wrześniu, po bitwie nad Bzurą, trafił do niemieckiej niewoli w Skierniewicach, z której zbiegł. W 1942 r. wstąpił do AK. Po wkroczeniu wojsk sowieckich organizował ochotniczą milicję gromadzką. Został komendantem Posterunku MO w Malanowie. Współpracując z podziemiem, zdezerterował w lutym 1946 r. i wstąpił do oddziału „Groźnego”. Po rozbiciu jego oddziału ukrywał się. Ujawnił się w lutym 1947 r. Zastraszany przez UB ukrywał się przez 6 lat. 22.05.1953 r. zastrzelony przez grupę operacyjną UB i MO podczas zasadzki.

14-11-1949 r. – zamordowany został ks. Władysław Gurgacz ps. „Ojciec”

Urodził się w 1914 r. w Jabłonicy Polskiej. W 1931 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W 1942 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1945-47 był kapelanem szpitalnym w Gorlicach, a w 1947-1948 u sióstr służebniczek w Krynicy. Od 1948 r. kapelan w obozie leśnym „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. W lipcu 1948 r. został usunięty z zakonu jezuitów za opuszczenie stanowiska kapelana. Zatrzymany po nieudanym napadzie jego oddziału na bank w Krakowie 02.07.1949 r. Skazany na śmierć 13.08.1949 r. Oczyszczony z zarzutów w 1992 r. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

14-11-1969 r. – w więzieniu zmarł Józef Cieśla ps. „Sokół”

Urodził się 09.06.1917 r. W 1940 r. zaprzysiężony do ZWZ. W 1942 r. nawiązał kontakt z konspiracją ruchu ludowego. Po wejściu Armii Czerwonej prowadził działania dywersyjne. 27.08.1945 r. został ciężko ranny. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Gliwic. 30.09.1955 r. został aresztowany przez UB. Skazany na karę śmierci 23.04.1956 r. 17.09.1956 r. wyrok zamieniono na 15 lat więzienia.

14-11-2003 r. – zmarł Józef Roman ps. „Ziuk”

Urodził się 01.06.1913 r. w Chełmie. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Od 1940 r. działał w ZWZ Okręgu Lublin. W 1941 r. zorganizował na Wołyniu ekspozyturę wywiadu KG ZWZ. W Powstaniu Warszawskim dowodził kompanią „Ziuk”. W 1945 r. ujawnił się i wstąpił do WP. W listopadzie 1949 r., z powodu swej przeszłości, został zwolniony i przeniesiony do rezerwy. Aresztowany przez Informację Wojskową i 05.10.1951 r. skazany na dożywocie, zamienione na 15 lat więzienia. 28.03.1956 r. warunkowo zwolniony. W 1989 r. został prezesem Tymczasowego Zarządu Okręgu Oddziału Zachodnio-Pomorskiego Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. 5. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Kawalerski, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

15-11-1896 r. - w Borszczowie urodził się gen. Bronisław Duch

Uczestnik kampanii wrześniowej. Walczył we Francji, pełnił funkcję generała do zleceń przy Naczelnym Wodzu w Londynie. Organizował oddziały polskie w Kanadzie, dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich, która brała udział w bitwie pod Monte Cassino.

15-11-1939 r. – do konspiracji wstąpił Antoni Wojtowicz ps. „Darling”

Urodził się 06.25.1920 r. Od początku 1943 r. był oficerem operacyjnym oddziału Kedywu I kompanii 40. pp Okręgu Lwów. Bronił ludności polskiej przed bandami UPA. Od czerwca 1944 r. w AK. W rocznice wybuchu Powstania Listopadowego w 1944 r. przeprowadził zamach na komendanta NKWD w Markowej. W lipcu 1945 r. organizował Eksterytorialny Okręg WiN Lwów. Ujawnił się 25.06.1956 r. we Wrocławiu. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

16-11-1897 r. – w Kluczkowicach niedaleko Puław urodził się Mieczysław Lepecki

Od 1916 r. w 2. Pułku Piechoty Legionów. Internowany w Szczypiornie i Łomży. Zawodowy żołnierz, podróżnik, pisarz. W latach 1931-35 adiutant Józefa Piłsudskiego. Pracował dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Rady Ministrów. W 1937 r. przewodniczył komisji polsko-żydowskiej, oceniającej pomysł osiedlenia Żydów na Madagaskarze. W 1939 r. poprzez Rumunię ewakuował się do Francji. W 1951 r. cenzura wycofała z bibliotek wszystkie jego utwory. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych. Zmarł 26.01.1969 r. w Warszawie.

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

17-11-1943 r. – do Polski zrzucony został mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

Urodził się 09.24.1918 r. w Dzikowie. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Lwowa, gdzie ochotniczo wstąpił do wojska. Internowany na Węgrzech, uciekł do Francji. Po jej klęsce ewakuował się do Wielkiej Brytanii, zgłosił chęć do pracy. Był w oddziale „Podkowy” na Zamojszczyźnie. W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu inspektoratów Lublin i Puławy. Brał udział w akcji „Burza”. W sierpniu 1944 r. ruszył na pomoc Warszawie, ale nie przekroczył Wisły. Od stycznia 1945 r. na czele oddziału samoobrony. Od lipca 1945 r. nadzorował wszystkie oddziały leśne w Inspektoracie Lublin. W październiku 1945 r. próbował uciec na Zachód. Po ogłoszeniu amnestii w lutym 1947 r. zaczął ujawniać oddziały, czego zaprzestał po aresztowaniach. 16.09.1947 r. został zatrzymany w Nysie. Skatowany podczas śledztwa. W dniach 3-15.09.1948 r. sądzony i skazany na śmierć. Zamordowany w więzieniu w Warszawie 07.03.1949 r. 23.05.1994 r. wyrok unieważniono. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem WiN, Krzyżem AK, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

17-11-1948 r. – aresztowany został Romuald Rajs ps. „Bury”

Urodził się 20.11.1913 r. W czasie kampanii wrześniowej walczył w 85 pp. W konspiracji od 1939 r. W lipcu 1944 r. wziął udział w akcji wyzwolenia Wilna. W październiku 1944 r. dołączył do V Brygady Wileńskiej AK. Po rozformowaniu we wrześniu 1945 r. Brygady, nie złożył broni. Przeszedł do III Okręgu NZW. Po rozbiciu jego oddziału przez KBW w kwietniu 1947 r. otrzymał urlop. Został aresztowany i w pokazowym procesie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30.12.1950 r.

18-11-1892 r. - w Strzybniku pod Raciborzem na Śląsku, w zaborze pruskim urodził się Józef Gawlina

Generał dywizji Wojska Polskiego, biskup polowy, opiekun duchowy Polaków na emigracji.

18-11-1946 r. – na karę śmierci skazany został Feliks Gruberski ps. „Artur”

Urodził się 09.06.1911 r. W 1939 r. zmobilizowany do WP. Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji od 1940 r. Po aresztowaniach wśród AK wiosną 1942 r. utracił kontakty z dowództwem. W październiku 1945 r. nawiązał kontakt z KWP. Uczestnik wielu akcji. Aresztowany 11.05.1946 r. Skazany na karę śmierci. Zamordowany 31.01.1947 r

19-11-1885 r. - w Warszawie urodził się Kazimierz Sosnkowski

Generał broni Wojska Polskiego, założyciel Związku Walki Czynnej, minister spraw wojskowych II RP, minister w rządzie na emigracji, komendant główny Związku Walki Zbrojnej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych (1943-44).

paz

19-11-1917 r. – urodził się Stanisław Borodzicz, ps. „Wara”

Uczestnik kampanii wrześniowej. Od 1940 r. działał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Po ujawnieniu się w 1948 r. został aresztowany przez UB i skazany na 15 lat więzienia. 28.02.1955 r. zwolniony z więzienia. Zmarł 07.02.2007 r.

20-11-1955 r. – w Londynie zmarł premier Rządu RP Tomasz Arciszewski

Urodził się 14.11.1877 r. w Sierzchowach niedaleko Rawy Mazowieckiej. Robotnik fabryk Radomia i Sosnowca. Uczestnik strajków 1905 r. Od 1896 r. w Polskiej Partii Socjalistycznej. Działacz niepodległościowy. Więzień polityczny. Uczestnik zamachów na urzędników rosyjskich. Brał udział w akcji pod Bezdanami. Żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Poseł na Sejm RP. Od października 1939 r. szef konspiracyjnego PPS-WRN. Wielki przeciwnik Związku Sowieckiego. W operacji „Most III” w lipcu 1944 r. przetransportowany do Londynu. Po dymisji Mikołajczyka został w listopadzie 1944 r. premierem Rządu RP na Uchodźctwie. Protestował przeciw zagarnięciu przez sowiety Kresów Wschodnich. Zmarł w Londynie.

21-11-1950 r. – na 8-krotną karę śmierci skazany został Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”

Urodził się 13.12.1918 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od marca 1940 r. w ZWZ-AK. Od stycznia 1944 r. w VI, a później w VI Wileńskiej Brygadzie AK. Po jej demobilizacji pozostał w terenie. Aresztowany 01.07.1948 r. wraz z żoną. Skazany na 8-krotną karę śmierci. Zamordowany 08.02.1951 r.

21-11-1987 r. – zmarła hm Eugenia Prauss ps. „Squaw”

Urodziła się 14.10.1905 r. Działaczka harcerska w Kielcach. Od września 1939 r. sanitariuszka w ramach Wojennego Pogotowia Harcerek, następnie w Izbie Matki i Dziecka oraz w szpitalu. Dowodziła zespołem harcerek, łączniczek, kolporterek prasy podziemnej. W lipcu 1944 r. w asyście dwóch harcerzy, przebranych za żandarmów, weszła do lokalu opieczętowanego przez gestapo i wydobyła ze skrytek radiostację i ważne dokumenty konspiracyjne. Za swoją działalność konspiracyjną i harcerską otrzymała Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP z Rozetą – Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Medal Za Wojnę Obronną 1939 oraz Krzyż Walecznych

22-11-1942 r. – aresztowany przez gestapo został mjr Jan Tabortowski ps. „Bruzda”

Urodził się 16.10.1906 r. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W styczniu 1940 r. rozpoczął tworzenie konspiracji na Białostocczyźnie. Aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu. 12.01.1943 r. uciekł z grupą akowców. Brał udział w akcji „Burza”. Aresztowany przez NKWD, zbiegł na początku 1945 r. i zaczął organizować konspirację w ramach AK Obywateli. Przeciwnik dekonspiracji. 25.03.1947 r. na wyraźny rozkaz przełożonych ujawnił się przed UBP. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Zginął 23.08.1954 r. podczas zdobywania posterunku MO w Przytułach. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

23-11-1897 r. – urodził się płk. Władysław Liniarski ps. „Mścisław”

Od 1917 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie bolszewickiej. Po wojnie w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 r. walczył na Pomorzu. Ranny, dostał się do niewoli, skąd uciekł. Od 1940 r. komendant Okręgu Białostockiego ZWZ-AK. Brał udział w akcji „Burza”. Po 1944 r. pozostał w konspiracji. Po rozwiązaniu AK przekształcił swoje oddziały w Armię Krajową Obywateli. Aresztowany w lipcu 1945 r. 20.05.1946 r. skazany na karę śmierci, zamienioną na mocy amnestii na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1954 r. Zmarł 12.04.1984 r. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Orderem Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

24-11-1927 r. – urodził się Gabriel Fejcho ps. „Bury”

W 1943 r. przymusowo wcielony do Batalionów Pracy i zesłany w głąb Niemiec. Wrócił do Polski w 1945 r. i w listopadzie przyłączył się do konspiracji. Po likwidacji oddziału od razu stworzył nowy. Brał udział w wielu akcjach dywersyjnych. 06.05.1946 r. Skazany w trybie doraźnym na karę śmierci. Wyrok wykonano 09.05.1946 r.

24-11-1946 r. – aresztowany został por. Franciszek Cieślak ps. „Szatan”

Urodził się 16.09.1920 r. Ochotnik w wojnie obronnej w 1939 r. od 1940 r. w obozie jenieckim Pilau, skąd zbiegł pod koniec 1942 r. Od 1945 r. żołnierz ROAK. Od lata 1946 r. w NZW. Uczestnik wielu akcji. Ciężko ranny i aresztowany na polu bitwy. Skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Zwolniony w 1956 r., powrócił do konspiracji. Zorganizował młodzieżową organizację konspiracyjną, za co został skazany na 5 lat więzienia. W 1964 r. zorganizował kolejną grupę antykomunistyczną, za co został ponownie aresztowany i 20.12.1965 r. skazany na karę 12 lat więzienia. Zwolniony w 1972 r. Zmarł 03.02.1996 r.

24-11-1965 r. - W Warszawie zmarł generał Tadeusz Kossakowski

Urodził się 27 stycznia 1888 r. w Kiszyniowie. W dwudziestoleciu międzywojennym wielki zwolennik modernizacji polskich sił pancernych. Uczestnik kampanii wrześniowej, „cichociemny”, powstaniec warszawski, generał dywizji Wojska Polskiego. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

25-11-1946 r. – ppłk Józef Chyliński ps. „Kamień” zostaje skazany na 1,5 r. więzienia

Urodził się 20.10.1904 r. We wrześniu 1939 r. organizował VI Batalion Strzelców Armii „Poznań”. Członek Oddziału I Organizacyjnego Dowództwa Głównego SZP. Oddelegowany na Pomorze w celu rozpoznania i nawiązania kontaktów konspiracyjnych. W styczniu 1940 r. wysłannik KG ZWZ. Od 1941 r. Komendant Komendy Okręgu Pomorskiego. Rozbudował sieć wywiadu, kontrwywiadu i oddziałów partyzanckich. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany przez UB 24.08.1945 r. Skazany na 1,5 roku więzienia. Zwolniony w lutym 1947 r. Przedostał się do Szwecji. W 1951 r. zamieszkał w Kanadzie. Zmarł 09.06.1985 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

paz

26-11- -1913 r. - W Kwilczu urodził się ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”

Od 1936 r. w 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy. W wojnie obronnej 1939 r. dowódca kompanii przeciwpancernej. Uczestnik bitwy nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. Wyróżnił się w walkach pod Witkowicami. Uczestniczył w obronie Warszawy. Aresztowany przez policję ukraińską, przekazany Niemcom, osadzony w więzieniu w Sanoku. Po wojnie pozostał w konspiracji, Prezes IV Zarządu Win. Aresztowany w listopadzie 1947 r. 14.10.1950 r. WSR w Warszawie skazał go na pięciokrotną karę śmierci. 01.03.1951 r. zamordowany strzałem w tył głowy w piwnicach więzienia na Mokotowie.

26-11-1944 r. – aresztowany przez gestapo został kpt. Tadeusz Zajączek ps. „Szary”

26-11-1944 r. – aresztowany przez gestapo został kpt. Tadeusz Zajączek ps. „Szary” Urodził się 10.12.1913 r. Od 1940 r. w konspiracji w NOW i NSZ. Aresztowany przez gestapo. Skazany na karę śmierci. Uciekł z więzienia w nocy z 16/17.01.1945 r. Ukrywał się od marca 1946 r. 23.03.1946 r. ujawnił się. Aresztowany przez UB 11.02.1949 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na dożywocie, a następnie na 25 lat więzienia. 10.06.1956 r. zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia, a 26.01.1966 r. ponownie osadzony w więzieniu. Zwolniony warunkowo 17.05.1975 r. Zmarł 25.12.1995 r.

26-11-1945 r. – aresztowany został ppłk Andrzej Rzewuski ps. „Hańcza”

Urodził się w 1895 r. W I Wojnie Światowej walczył z Niemcami. Wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie obronnej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. W styczniu 1945 r. powołał organizację niepodległościową WSGO „Warta”. Rozwiązał organizację w listopadzie 1945 r. Aresztowany przez bezpiekę. W maju 1946 r. kolejna próba samobójcza zakończyła się śmiercią.

27-11-1900 r. – urodził się por. Stefan Kobos ps. „Wrzos”

Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji od grudnia 1939 r. Walczył z UPA. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji w ramach WiN. W maju 1947 r. wyznaczony na komendanta Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów Lubelski. Aresztowany 21.01.1956 r. Skazany na karę dożywotniego więzienia 28.09.1956 r., którą na mocy amnestii zamieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony 11.12.1968 r. ze względu na zły stan zdrowia. Zmarł 24.07.1976 r. w Opolu.

27-11-1946 r. – zamordowany został Florian Dutkiewicz ps. „Wiktor”


Urodził się 19.03.1900 r. Przed II Wojną Światową podoficer WP. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Wstąpił do AK w 1942 r. W lutym 1945 r. podjął pracę oficera w Rejonowej Komendzie Uzupełnień. 23.02.1945 r. aresztowany przez NKWD i przekazany przez Rosjan pod Sąd Polowy Armii Czerwonej w Jastrowiu. Udało mu się przekazać akowcom informacje o aresztowaniu. Natychmiast zorganizowano akcję odbicia więźniów. Po ucieczce ukrywał się kilka miesięcy. 16.04.1946 r. aresztowany w Bydgoszczy przez UB. 30.09.1946 r. skazany na karę śmierci. gen. Jan Sadowski-Jagmin paz

27-11-1946 r. – zamordowany został Ludwik Augustyniak ps. „Cygan”

Urodził się 07.12.1898 r. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Zawodowy żołnierz. W 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r., osadzony w obozie. Uwolniony dzięki staraniom rodziny. W 1942 r. podjął działalność konspiracyjną w AK w Bydgoszczy. W lutym 1945 r. aresztowany przez NKWD, zbiegł z transportu. W czerwcu 1945 r. podjął pracę w Miejskiej Komendzie MO w Bydgoszczy. 16.04.1946 r. ponownie aresztowany przez UB. 30.09.1946 r. skazany na śmierć. Zamordowany. 19.07.1991 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy odmówił mu rehabilitacji.

27-11-1948 r. – rozstrzelany został mjr Ludwik Marszałek ps. „Michał”

Urodził się 08.09.1912 r. Oficer piechoty i lotnictwa WP. W kampanii wrześniowej wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku 1939 r. Pierwszy komendant i organizator Placówki ZWZ-AK Brzeziny. Uczestnik wielu akcji bojowych. Od jesieni 1944 r. poszukiwany przez radziecki kontrwywiad. Zagrożony aresztowaniem przeniesiony w październiku 1946 r. na Dolny Śląsk, gdzie odbudowywał struktury WiN. Aresztowany 12.12.1947 r. Został skazany na karę śmierci 10.08.1948 r.

27-11-1948 r. – zamordowany został Stanisław Dydo ps. „Steinert”

Urodził się 02.23.1922 r. Od 1940 r. należał do ZWZ-AK. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Do 1945 r. działał w organizacji NIE, a następnie DSZ i WiN w Krakowie. Aresztowany przez UB w czerwcu 1946 r., został zwolniony po pozornej zgodzie na współpracę. Po zameldowaniu o tym na polecenie przełożonych wyjechał do Wrocławia, gdzie włączył się w tworzenie Obszaru Zachodniego WiN. W grudniu 1947 r. został ponownie aresztowany i po brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci.

28-11-1946 r. – zamordowany został Tadeusz Stankiewicz ps. „Ćwiek”

Urodził się 15.01.1927 r. Od 1943 r. żołnierz oddziału AK na Wileńszczyźnie. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Kresy aresztowany i wysłany do Kaługi. W lutym 1945 r. wrócił do Wilna, po czym wyjechał na Pomorze. W październiku 1945 r. wrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Bydgoszczy. Aresztowany 21.03.1946 r. Skazany na karę śmierci 06.09.1946 r. Bierut nie skorzystał z prawa łaski

29-11-1899 r. - w Warszawie urodził się płk Jan Rzepecki ps. „Prezes”

W maju 1926 r. walczył przeciw zamachowi Józefa Piłsudskiego. Kampanię wrześniową 1939 r. odbył w składzie Armii „Kraków”. Od października 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim w obozie jenieckim. 02.09.1945 r. utworzył polityczną konspirację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, której był pierwszym prezesem. Aresztowany 05.11.1945 r. W 1947 r. skazany na 8 lat więzienia; na mocy amnestii zwolniony. Ponownie aresztowany od 1949 do 1954 r. Zmarł 28.04.1983 r. w Warszawie.

29-11-1984 r. - W Stanach Zjednoczonych zmarł generał brygady Wojska Polskiego Wincenty Kowalski

Urodził się 11.09.1892 r. w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej dowódca GO „Wyszków”. W latach 1945-1946 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych w Paryżu i Londynie, odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, czterokrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. Dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w latach 1956-1963.

30-11-1906 r. – urodził się sierż. Paweł Heczko ps. „Edek”

W latach 1943-44 działał w oddziale AK. Od marca 1946 r. został komendantem nowo utworzonej KP KWP oddziału „Wędrowiec”. Od lipca 1946 r. przeprow.ił szereg akcji likwidacyjnych i dywersyjnych. Przeszedł całkowicie na tereny Śląska Cieszyńskiego i prawdopodobnie dołączył do NSZ. Aresztowany 14.07.1946 r. Został skazany na karę śmierci 17.08.1946 r. Wyrok wykonano 29.08.1946 r. Ciała nie odnaleziono.

30-11-1913 r. – urodził się Romuald Rajs ps. „Bury”

W czasie kampanii wrześniowej walczył w 85 pp. W konspiracji od 1939 r. W lipcu 1944 r. wziął udział w akcji wyzwolenia Wilna. W październiku 1944 r. dołączył do V Brygady Wileńskiej AK. Po rozformowaniu we wrześniu 1945 r. Brygady nie złożył broni. Przeszedł do III Okręgu NZW. Po rozbiciu jego oddziału przez KBW w kwietniu 1947 r. otrzymał urlop. Został aresztowany 17.11.1948 r. W pokazowym procesie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 30.12.1950 r.