Drukuj
Odsłony: 12013

01-04-1950 r. – zamordowany został Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”.

Urodził się 23.08.1925r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. Skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

01-04-1999 r. – zmarł Kazimierz Mirecki ps. „Kazimierz”.

Urodził się 4.10.1910. Od 1940 r. komendant Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej. Po wkroczeniu sowietów nakazał przejście oddziałów NOW-AK do głębokiej konspiracji. Organizował łączność z władzami w Londynie. Aresztowany przypadkowo 15.08.1945 r. Zagrożony ponownym aresztowaniem, wyjechał z Polski.

02-04-1897 r. – urodził się Jan Pałubicki ps. „Janusz”.

Od 1919 r. służył w Wojsku Polskim. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. walczył z sowietami i Niemcami. Ciężko ranny, wzięty do niewoli niemieckiej. Po roku zwolniony jako inwalida wojenny. Od 1941r. działał w ZWZ. Od marca 1944 r. zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. W sierpniu 1945 r. został zatrzymany przez UB. Zwolniony w 1947 r. Zmarł 6.10.1982 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Medalem za Wojnę 1918-04-1921, Medalem Dziesięciolecia i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

02-04-1908 r. – urodził się Franciszek Kmita ps. „Mazepa”

Przed wojną ukończył Seminarium Nauczycielskie. Od 1944 r. związany z AK. Od 1945 r. utrzymywał kontakty z członkami oddziału „Szarego”. 10.02.1946 r. aresztowany przez bezpiekę. Skazany na 5 lat więzienia 25.07.1946 r. Już wtedy poważnie chorował. Rodzina starała się o zwolnienie. 23.12.1946 r. zmarł w więzieniu w Bydgoszczy. Zrehabilitowany w 1993 r.


02-04-1925 r. – w Brześciu urodził się Czesław Hołub ps. „Huczny”.

Od 1939 r. członek Szarych Szeregów, żołnierz ZWZ, później AK. 18.01.1943 r. uczestnik akcji odbicia więźniów z więzienia gestapo w Pińsku. Od 1945 r. w AK Obywatelskiej na Podlasiu. Aresztowany 18.12.1946 r. 31.05.1947 r. skazany wyrokiem WSR w Olsztynie na karę śmierci, zmienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1956 r. Inwigilowany przez UB i SB do 1988 r. Współorganizator strajków w grudniu 1970, w sierpniu 1980 i grudniu 1981r. Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Pro Memoria, Krzyżem WiN, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

02-04-1940 r. - Stanisław Kopański został wyznaczony przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego na dowódcę Brygady Strzelców Karpackich.

We wrześniu 1939 na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza. Po klęsce wrześniowej przedostał się na zachód. W Armii Polskiej we Francji był początkowo dowódcą Broni Pancernych.Wyznaczony przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego na dowódcę Brygady Strzelców Karpackich.Po kapitulacji Francji mimo próby internowania Brygady, zdołał przeprowadzić zwarty oddział do Palestyny pod dowództwo brytyjskie. 6 września 1940 mianowany został generałem brygady. Pod jego dowództwem brygada uczestniczyła w kampaniach północnoafrykańskich 1941—1942 (Tobruk, Bardia, El Gazala) zyskując uznanie sprzymierzonych. Po reorganizacji brygady w 1942 stanął na czele 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W 1943, w następstwie katastrofy gibraltarskiej, przejął funkcję szefa Sztabu Naczelnego Wodza i pełnił ją do 1947.

02-04-1952 r. – zamordowany został sierż. Józef Marcinkowski ps. „Andrzej”.

Urodził się 14.02.1900 r. W wieku 16 lat wstąpił ochotniczo do WP. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, z której uciekł i wstąpił do konspiracji. Przeprowadził wiele akcji bojowych. Uczestnik akcji „Burza”. Rozwiązał swój oddział. Ujawnił się w 1947 r. W 1950 r. utworzył Samoobronę Ziemi Mazowieckiej. 7.11.1950 r. organizacja została rozbita a on sam aresztowany. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.

02-04-1955 r. – na wolność wyszedł Zdzisław Zieleń ps. „Orlik”.

Urodził się 12.06.1926 r. Od 1941 r. w wileńskich Szarych Szeregach. W styczniu 1946 r. w Gdańsku nawiązał kontakt z „Łupaszką”. Działał w patrolu dywersyjnym. W latach 1946-48 utrzymywał kontakt z konspiracją wileńską. Aresztowany przez bezpiekę 08.07.1948 r. Skazany na łączną karę 12 lat więzienia 27.10.1949 r. Zwolniony warunkowo w marcu 1954 r. Zmarł 27.03.1987 r. w Gdańsku. W 1991 r. Sąd Wojewódzki w Gdańsku unieważnił wyrok. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej.


03-04-1896 r. - w Pradze (czeskiej) urodził się Józef Czapski .

03-04-1896 r. - w Pradze (czeskiej) urodził się Józef Czapski Od września 1917 r. w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-04-1921. Student krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Publikował m.in. w Głosie Plastyków. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. Internowany przez sowietów w Starobielsku, Pawliszczewie-Borze i Griazowcu pod Wołogdą. Zwolniony w 1941 r. na mocy układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS gen. Andersa. Otrzymał ponownie misję wojskową: polecono mu zbadanie losów polskich oficerów, którzy, jak się okazało w kwietniu 1943 r., stali się ofiarami zbrodni katyńskiej. Współredagował Orła Białego. Poszukiwania zamordowanych opisał we Wspomnieniach starobielskich (1945) oraz w książce Na nieludzkiej ziemi (1949). W 1946 r. osiadł we Francji, gdzie związany był ze środowiskiem Instytutu Literackiego. Zmarł 12 stycznia 1993 r. we Francji.

04-04-1923 r. – urodził się Ludwik Danielak ps. „Szatan”.

W kwietniu 1945 r. został powołany do służby w ludowym Wojsku Polskim, skąd zdezerterował. W połowie 1946 r. wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W listopadzie 1947 r. został dowódcą oddziału. Od sierpnia 1948 r. dowódca oddziału „Trybuna”. W lipcu 1949 r. jego oddział został rozbrojony przez UB. Przeprowadził wiele akcji. 04.03.1954 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci 11.01.1955 r. Wyrok wykonano 5.08.1955 r.

05 -04-1941 r. - w oflagu Weisser Hirsch k. Drezna zmarł generał brygady WP Franciszek Kleeberg..

Urodził się 1 lutego 1888 r. w Tarnopolu. Oficer w armii austro-węgierskiej, a od połowy 1915 r. w Legionach Polskich. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim. Dowódca dywizji i okręgów wojskowych. Od 9 września 1939 r. dowodził Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie”. Bronił twierdzy Brześć, walczył pod Kobryniem. Idąc na pomoc Warszawie w dniach 2-5 października dowodził bitwą pod Kockiem. Skapitulował 6 października. Zmarł w Oflagu IVB w twierdzy Königstein koło Drezna. W 1961 r. pochowany na cmentarzu wojskowym w Kocku.

05-04-1875 r. – w Jarocinie urodził się major Celestyn Rydlewski..

W czasie rewolucji 1918 r. w Niemczech członek Rady Żołnierskiej, skupiającej żołnierzy narodowości polskiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W latach 1919-20 komisarz graniczny rządu polskiego w Gdańsku. Doktor medycyny oraz działacz społeczny i polityczny w Poznaniu, związany z ruchem narodowym. Po klęsce wrześniowej aresztowany i zamordowany przez Niemców w 1940 r.


06-04-1946 r. - aresztowano Stefana Kwiatkowskiego, ps.Rudy,Zabłocki

Urodził się w Warszawie w 1914 r. Był harcerzem, studiował na Politechnice Warszawskiej. Należał do Obozu Wielkiej Polski, SN, ONR i Organizacji Polska. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Od października 1939 r. do marca 1940 r. kolportował w rejonie Warszawy wydawnictwa Grupy Szańca (ONR). W II poł. 1941 r. wstąpił do ZWZ. Działał w konspiracyjnym Komitecie Elektryfikacji Kraju, który opracowywał plan elektryfikacji Polski. W dniu wybuchu powstania warszawskiego dowodził akcją zdobywania elektrowni w Pruszkowie, podczas której został ranny. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, poszukiwany przez UB, przeniósł się na Pomorze Gdańskie. Prawdopodobnie od lipca 1945 r. był zastępcą komendanta Okręgu Pomorze NSZ Wiktora Romana Skiby (ps.Jacek Wolański). Od listopada 1945 r. dowodził Grupą Wybrzeże. Aresztowany 6 kwietnia 1946 r. został skazany 10 stycznia 1947 r. przez WSR w Gdańsku na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono do 5 lat. Wyszedł na wolność 11 kwietnia 1951 r. Od 1964 r. był docentem w Instytucie Energetyki w Warszawie; w latach 1972-04-1983 profesor Politechniki w Kinszasie (Zair) oraz w Algierze. Od 1980 r. do śmierci członek NSZZ Solidarność.

07-04-1962 r. - w Anglii zmarł generał Walerian Czuma.

generał brygady Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939 r., Kawaler Orderu Virtuti Militari V, IV i III klasy, Krzyża Niepodległości z Mieczami.

08-04-1884 r. - w Warszawie urodził się błogosławiony ks. Kazimierz Gostyński.

W 1904 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Wspierał rozwój harcerstwa. W 1915 r. założył polskie gimnazjum im. hetmana Jana Zamoyskiego. Stworzył system pomocy dla uczniów z rodzin ubogich. 11 listopada 1939 r. odprawił mszę za Ojczyznę, wygłaszając jedno z serii patriotycznych kazań. W styczniu 1940 r. aresztowany i uwięziony na Zamku lubelskim, obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, a wiosną 1942 r. w Dachau. Zginął śmiercią męczeńską w komorze gazowej 6 maja 1942 r. W 1999 r. papież Jan Paweł II beatyfikował go w grupie 108 męczenników ofiar II wojny światowej.


08-04-1915 r. w Skierniewicach urodził się Józef Ptaszyński ps. Gazela Ptak,Jurek

Harcmistrz, podporucznik, konspirator Szarych Szeregów. W powstaniu warszawskim walczył w 3. kompanii Giewonta batalionu Zośka. Poległ na Starym Mieście 28 sierpnia. Pochowany w kwaterze baonu Zośka na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Odznaczony Krzyżem Walecznych

08-04-1941 r. - w więzieniu NKWD w Chersoniu zmarł na cholerę Mariusz Zaruski

Pionier polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego, generał brygady Wojska Polskiego. Urodził się na Podolu. Za działalność patriotyczną zesłany w 1894 r. do Archangielska, gdzie ukończył Szkołę Morską. Postać wszechstronna fotografik, malarz, poeta i prozaik. Marynarz, żeglarz i podróżnik. Konspirator, zesłaniec, legionista, ułan. Kawaler Virtuti Militari V klasy za atak i opanowanie dworca kolejowego w Wilnie oraz kilkakrotnie Krzyż Walecznych. Adiutant prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Taternik, grotołaz, ratownik, instruktor i popularyzator narciarstwa i turystyki górskiej. Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Instruktor ZHP. W 1997 r. odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Urnę z jego prochami sprowadzono do Polski i złożono na Starym Cmentarzu w Zakopanem.

09-04-1900 r. urodził się ppłk. Marian Świtalski ps. Juhas

Brał udział w walkach o Lwów w 1918 r. w wojnie polsko – bolszewickiej i wojnie obronnej 1939 r. Od stycznia 1940 r. w konspiracji. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. w AKO, a od września w WiN. Prowadził wiele akcji bojowych. Aresztowany 1.01.1947 r. Torturowany ujawnił miejsce i czas odprawy Zarządu Głównego WiN. W marcu 1947 r. zwolniony z więzienia. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany w październiku 1950 r. a w styczniu 1952 r skazany na 10 lat więzienia. Ze względu na zły stan zdrowia zwolniony warunkowo w grudniu 1954 r. Zmarł 24.02.1958 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-04-1921.

09-04-1944r. Krzyżem Walecznych został odznaczony Robert Nakwas-Pługaczewski ps.Okoń.

Urodził się 20.07.1920 r. Działał od początku okupacji. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych III Wileńskiej Brygady AK do 1944 r. 18.02.1945 r. został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w kwietniu 1946 r. w lipcu dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. W latach 1946-48 członek grupy młodzieżowej Okręgu Wileńskiego AK. Ponownie aresztowany 03.07.1948 r. przez UB. Sąd wojskowy skazał go na dożywocie, zmienione na 12 lat więzienia. Wyszedł warunkowo 12.04.1958 r. Zmarł 21.06.1973 r.


09-04-1946 r.zamordowany został Henryk Chabiera ps.Korzeń.

Urodził się 27.01.1912 r. W wojnie obronnej 1939 r. w 22 pp. W czasie okupacji niemieckiej w AK. W latach 1944-45 pełnił służbę wojskową w LWP w 3 Dywizji Przeciwlotniczej. W 1945 r. za udział w walce o Wrocław otrzymał brązowy medal Zasłużony na Polu Chwały. Po powrocie z wojska wstąpił do PSL. 07.07.1946 r. wstąpił do oddziału Jędrusia. 22.07.1946 r. w Chlebnie aresztowany przez bezpiekę. 08.08.1946 r. wraz kolegami z oddziału skazany na śmierć w procesie pokazowym. Zamordowany. Zrehabilitowany w 1993 r.

09-04-1952 r. popełnił samobójstwo Piotr Burdyn ps.Edward

Urodził się 10.05.1923 r. Na początku wojny pracował w charakterze robotnika leśnego. W 1942 r. został wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe. Po wkroczeniu sowietów został wcielony do Armii Czerwonej, z której zdezerterował. Wstąpił do WiN. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany za udział w pospolitym przestępstwie, wyszedł na wolność za cenę przystąpienia do współpracy z komunistyczną bezpieką. W 1948 r. wstąpił do PPR. Próbując zerwać kontakt z komunistami wyjechał na Śląsk, gdzie został ponownie aresztowany. Podczas transportu do Suwałk zbiegł z pociągu. Ukrywał się. Przyłączył się do oddziału Jana Sadowskiego. W 1952 r. podczas próby przedarcia się przez obławę zatrzymał się we wsi Wysoki Most, gdzie został otoczony przez wojsko. Nie widząc szans wyjścia z okrążenia popełnił samobójstwo.

10-04-1910 r. urodził się Kazimierz Mirecki ps. Kazimierz

Od 1940 r. komendant Okręgu Rzeszowskiego Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej. Po wkroczeniu sowietów nakazał przejście oddziałów NOW-AK do głębokiej konspiracji. Organizował łączność z władzami w Londynie. Aresztowany przypadkowo 15.08.1945 r. Zagrożony ponownym aresztowaniem wyjechał z Polski. Zmarł 1.04.1999 r.

11-04-1951 r. - na wolność wyszedł Stefan Kwiatkowski, ps.Rudy,Zabłocki.

Urodził się w Warszawie w 1914 r. Był harcerzem, studiował na Politechnice Warszawskiej. Należał do Obozu Wielkiej Polski, SN, ONR i Organizacji Polska. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Od października 1939 r. do marca 1940 r. kolportował w rejonie Warszawy wydawnictwa Grupy Szańca (ONR). W II poł. 1941 r. wstąpił do ZWZ. Działał w konspiracyjnym Komitecie Elektryfikacji Kraju, który opracowywał plan elektryfikacji Polski. W dniu wybuchu powstania warszawskiego dowodził akcją zdobywania elektrowni w Pruszkowie, podczas której został ranny. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, poszukiwany przez UB, przeniósł się na Pomorze Gdańskie. Prawdopodobnie od lipca 1945 r. był zastępcą komendanta Okręgu Pomorze NSZ Wiktora Romana Skiby (ps.Jacek Wolański). Od listopada 1945 r. dowodził Grupą Wybrzeże Aresztowany 6 kwietnia 1946 r., został skazany 10 stycznia 1947 r. przez WSR w Gdańsku na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono do 5 lat. Od 1964 r. był docentem w Instytucie Energetyki w Warszawie; w latach 1972-04-1983 profesor Politechniki w Kinszasie (Zair) oraz w Algierze. Od 1980 r. do śmierci członek NSZZ Solidarność


12-04-1950 r. aresztowany został kpt. Marian Pilarski ps. Jar.

Urodził się 30.08.1902 r. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, później w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W okresie międzywojennym był zawodowym wojskowym. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. W październiku 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Uczestniczył w walkach z UPA. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Przeprowadził wiele akcji. Ujawnił się w kwietniu 1947 r. Aresztowany i w październiku 1951r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 4.03.1952 r. na zamku w Lublinie

12-04-1958 r. Robert Nakwas-Pługaczewski ps. Okoń został warunkowo zwolniony z więzienia. .

Urodził się 20.07.1920r. Działał od początku okupacji. Brał udział we wszystkich akcjach bojowych III Wileńskiej Brygady AK do 1944 r. 09.04.1944 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. 18.02.1945 r. został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii w kwietniu 1946 r. w lipcu dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. W latach 1946-48 członek grupy młodzieżowej Okręgu Wileńskiego AK. Ponownie aresztowany 03.07.1948 r. przez UB. Sąd wojskowy skazał go na dożywocie, zmienione na 12 lat więzienia. Zmarł 21.06.1973 r.

12-04-1984 r. zmarł płk. Władysław Liniarski ps. "Mścisław".

Urodził się 23.11.1897 r. Od 1917 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w wojnie bolszewickiej. Po wojnie w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 r. walczył na Pomorzu. Ranny, dostał się do niewoli, skąd uciekł. Od 1940 r. komendant Okręgu Białostockiego ZWZ-AK. Brał udział w akcji „Burza”. Po 1944 r. pozostał w konspiracji. Po rozwiązaniu AK przekształcił swoje oddziały w Armię Krajową Obywatelską. Aresztowany w lipcu 1945 r. 20.05.1946 r. skazany na karę śmierci, zmienioną na mocy amnestii na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność w 1954 r. Odznaczony Krzyżem Zasługi, Orderem Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


13-04-1951 r. – wraz z podwładnymi zginął sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps.Rój.

Urodził się 25.01.1925 r. w Zagrobach. Wiosną 1945 r. wcielony do 1 zapasowego pułku piechoty LWP, skąd uciekł do brata Romana „Pogody”, komendanta Powiatu NSZ Ciechanów. Wstąpił do oddziału NSZ-NZW „Burzy”. Początkowo łącznik, później dowódca drużyny. W 1948 r. stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą, prowadząc liczne akcje przeciwko komunistom. Wydała go jego dziewczyna, współpracująca z UB. Zginął wraz z podwładnymi, w trakcie próby przedarcia się obławę ok. 300 żołnierzy KBW oraz ubeków i milicjantów. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski i Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

13-04-1952 r. - we Wschowie zatrzymany został Florian Grzana ps. "Wierzburz".

Urodzony 22.04.1931 r. w Lwówku, do czerwca 1945 r. na robotach w Niemczech. W 1948 r. wcielony do Brygady „Służby Polsce”. Jesienią 1950 r. założył na terenie Jędrzechowic konspiracyjną organizację „Partyzantka” (od stycznia 1952 r. pod nazwą „AK”). Poddany intensywnemu śledztwu. 31 lipca 1952 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na 15 lat pozbawienia wolności. W styczniu 1957 r. zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 30 kwietnia 2002 r. we Wschowie

14-04-1946 r. Henryk Urbanowicz ps. "Zabawa" wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK

Urodził się 20.04.1926 r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Od 16.06.1944 r. odbywał staż bojowy młodszych dowódców w III Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. 17.07.1944 r. zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK, działającego w Puszczy Rudnickiej. 12.07.1948 r. aresztowany we Wrocławiu. Skazany został na śmierć 31.01.1949 r. Zamordowany 6.05.1949 r.

14-04-1947 r.z grupą żołnierzy ujawnił się Paweł Cierpioł ps. "Makopol".

Urodził się 08.12.1904 r. Brał udział w III powstaniu śląskim. W okresie okupacji niemieckiej od 1939 r. czynny w konspiracji SZP/ZWZ/AK na terenie okręgu śląskiego. Od maja 1940 r. szef wywiadu Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Rybnik. W lutym mianowany inspektorem rybnickim. Po rozwiązaniu AK nadal czynny w konspiracji. Wyjechał do Opola, a później do Wałbrzycha z zamiarem przekroczenia granicy i przedostania się na Zachód. Od tego czasu ślad po nim zaginął, poszukiwania nie dały żadnego efektu. Prawdopodobnie został ujęty przez UB i zamordowany


15-04-1886 r. - w Krakowie urodził się Tadeusz Kutrzeba

W czasie kampanii wrześniowej dowódca Armii "Poznań", m. in. w bitwie nad Bzurą, a także przez jakiś czas Armii Pomorze oraz Warszawa

15-04-1906 r. urodził się Kazimierz Grenda ps. Gruda.

Działał w harcerstwie. W latach 1939-04-1944 działał w konspiracji. Po powstaniu przeniósł się do Krakowa, gdzie działał w organizacji „NIE”. W sierpniu 1945 r. rozpoczął działalność w łódzkim WiN. Aresztowany w listopadzie 1946 r. w łodzi. W styczniu 1947 r. skazany na śmierć w procesie pokazowym. Karę zmieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Z powodu złego stanu zdrowia zwolniony warunkowo w marcu 1956 r. Zmarł w Poznaniu 10.03.1959 r.

15-04-1947 r. na mocy amnestii ujawniła się ppor. Alina Fedorowicz ps. "Marta".

Urodziła się 18.01.1913 r. Pod koniec 1939 r. podjęła pracę w PCK. Od lutego 1940 r. w ZWZ. Od czerwca 1941r. ustalała los jeńców polskich w ZSRS. W latach 1941-43 kurierka z Podlasia do stolicy. W 1944 r. prowadziła sekcję sanitarną w oddziale Zenona. Aresztowana 19.12.1944 r. z dowódcą przez sowiecki smiersz. Wypuszczeni, aby ujawnić Obwód AK. Ujawniła się na mocy amnestii. Wstąpiła do PPS. 9.06.1949 r. wydalona z partii z powodu akowskiej przeszłości.

15-04-1949 r. aresztowany został Marian Olejniczak

Urodził się 18.04.1926 r. Od 1942 r. łącznik AK. W 1945 r. przez 5 miesięcy więziony przez UB. Brał udział w wielu akcjach grupy dywersyjnej S. Kamińskiego Młota. W kwietniu 1949 r. ostrzeżony przed zasadzką UB, zbiegł. W wyniku pościgu aresztowany w Inowrocławiu. 17.09.1949 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 30.12.1949 r


12-04-1950 r. aresztowany został kpt. Marian Pilarski ps. Jar.16-04-1946 r. Ludwik Augustyniak ps. Cygan został aresztowany przez UB.

Urodził się 07.12.1898 r. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Zawodowy żołnierz. W 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r., osadzony w obozie. Uwolniony dzięki staraniom rodziny. W 1942 r. podjął działalność konspiracyjną w AK w Bydgoszczy. W lutym 1945 r. aresztowany przez NKWD, zbiegł z transportu. W czerwcu 1945 r. podjął pracę w Miejskiej Komendzie MO w Bydgoszczy. Ponownie aresztowany. 30.09.1946 r., skazany na śmierć. Zamordowany 27.11.1946 r. 19.07.1991 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy odmówił rehabilitacji

17-04-1947 r. – na karę śmierci skazany został por. Jerzy Jasiński ps.Zbyszek.

Urodził się 15.12.1914 r. Od 1943 r. służył w AK, został dowódcą plutonu 3 kompanii 77 pp. Od czerwca 1945 r. walczył w szeregach Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Aresztowany 1.01.1947 r. Skazany na karę śmierci. Na mocy amnestii wyrok zmieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony w sierpniu 1956 r. Zmarł 11.09.1991r.

18-04-1926 r. – urodził się Marian Olejniczak..

Od 1942 r. łącznik AK. W 1945 r. przez 5 miesięcy więziony przez UB. Brał udział w wielu akcjach grupy dywersyjnej S. Kamińskiego Młota. W kwietniu 1949 r. ostrzeżony przed zasadzką UB, zbiegł. W wyniku pościgu aresztowany 15.04.1949 r. w Inowrocławiu. 17.09.1949 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 30.12.1949 r.


18-04-1952 r. samobójstwo popełnił Hieronim Rogiński ps. Róg.

Urodził się 30.09.1911 r. Służył w zawodowym wojsku. Od 1943 r. w NSZ. Po wkroczeniu sowietów pozostał w konspiracji. Na początku września 1947 r. odszedł z oddziału. Aresztowany 8.03.1948 r., zbiegł i powrócił do konspiracji. Do wiosny 1952 r. przeprowadził wiele akcji. W 1952 r. podczas obławy zorganizowanej przez grupę operacyjną UB i MO popełnił samobójstwo

18-04-2001 r. zmarł ppłk. Michał Pobocha ps. Gazda

Urodził się 15.01.1909 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1942 r. członek NSZ. Od kwietnia 1945 r. szef Oddziału I Organizacyjnego KG NSZ. Równocześnie pełnił funkcję inspektora Obszaru Południe NZS z siedzibą w Krakowie. Aresztowany 31.10.1945 r. 10.12.1946 r. skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, a na mocy amnestii 17.12.1947 r. złagodzoną do 15 lat więzienia. Zwolniony 22.05.1956 r. Odznaczony Krzyżem Srebrnym II kl. Narodowego Czynu Zbrojnego.

14-04-1946 r. Henryk Urbanowicz ps. "Zabawa" wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK

Urodził się 20.04.1926 r. Od początku okupacji w konspiracyjnym harcerstwie. Od 16.06.1944 r. odbywał staż bojowy młodszych dowódców w III Wileńskiej Brygadzie AK. Uczestniczył w szturmie na Wilno. 17.07.1944 r. zbiegł z kolumny jeńców NKWD i powrócił do konspiracji. Zagrożony aresztowaniem przeszedł do oddziału AK, działającego w Puszczy Rudnickiej. 12.07.1948 r. aresztowany we Wrocławiu. Skazany został na śmierć 31.01.1949 r. Zamordowany 6.05.1949 r.

20-04-1940 r. – z obozu jenieckiego uciekł płk. Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski ps. Błyskawica.

Urodził się 13.06.1896 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po rozbiciu jego dywizji trafił do niewoli niemieckiej. Uciekł z obozu jenieckiego. Przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do oddziałów polskich. 22.09.1944r. został zrzucony jako cichociemny na terytorium Polski. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany 20.04.1945 r. Usiłowano go wykorzystać w procesie gen. Okulickiego. Więziony w sowieckich łagrach, powrócił do Polski latem 1955 r. Zmarł 17.08.1957 r. w Krakowie.


20-04-1945 r. do Wilna uciekł ppor. Feliks Selmanowicz ps.Zagończyk

Urodził się 06.06.1904 r. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 25.08.1939 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Internowany na Litwę, skąd zbiegł do Wilna. Aresztowany przez policję litewską w 1940 r., zwolniony z braku dowodów. Od stycznia 1944 r. w AK. W lipcu 1944 r. internowany w Kałudze, skąd uciekł. W październiku wyjechał do Polski. Koordynował działalność patroli dywersyjnych na Pomorzu. Aresztowany 17.07.1946 r. w Gdańsku. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.08.1946 r.

21-04-1916 r. urodził się mjr Stefan Wyrzykowski ps Podbiał.

Walczył we wrześniu 1939r. We wrześniu 1939 r. wstąpił do Organizacji Wojskowej, Komendant Obwodu Biała Podlaska i Siedlce. Od listopada 1943 r. tworzył oddział osłony radiostacji KG AK. Od września 1944 r. komendant Obwodu AK Biała Podlaska. W grudniu 1944 r. aresztowany przez Smiersz. Zwolniony, ukrywał się. W 1946 r. przedostał się do Sztokholmu. Powrócił do kraju, by organizować kanał przerzutowy. Ujawnił się na mocy amnestii w kwietniu 1947 r. Aresztowany 1.08.1952 r. Skazany 25.03.1954 r. na 12 lat więzienia. Zwolniony 14.05.1956

21-04-1946 r. aresztowany został Marian Pluciński ps. Mścisław.

Urodził się 10.05.1912 r. Brał udział w wojnie obronnej. 20.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł. Rozpoczął pracę konspiracyjną w ZWZ w Wilnie. Od marca 1944r. w V Wileńskiej Brygadzie AK. Od sierpnia 1944 r. dowodził partyzanckim oddziałem samoobrony. Po rozwiązaniu oddziału wyjechał do Białegostoku. Uczestniczył w wieku akcjach. Aresztowany w wyniku donosu. Skazany 25.06.1946 r. na karę śmierci. Zamordowany 28.06.1946 r.

21-04-1987 r. zmarł Konrad Bartoszewski ps.Szymon, Wir.

Urodził się 05.07.1914 r. We wrześniu 1939 r. walczył w bitwie tomaszowskiej. Po klęsce wrześniowej organizował w Józefowie komórki podziemne, które weszły do SZP a następnie ZWZ. Prowadził wiele akcji dywersyjno-bojowych. W czerwcu 1944 r. jego oddział wszedł w skład zgrupowania 9 pp AK mjr. Markiewicza ps. Kalina. Po jego śmierci przejął dowództwo nad częścią oddziałów. Brał udział w akcji Burza. W latach 1945-46 zastępca komendanta Obwodu Biłgoraj DSZ, a następnie WiN. Ujawnił się 22.03.1947 r. w Warszawie. Aresztowany w listopadzie 1952 r. Został skazany na 6 lat pozbawienia wolności 13.10.1953 r. Ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony 8.12.1954 r. Od 1969 r. mieszkał w Lublinie.


22-04-1931 r. - we Lwówku urodził się Florian Grzana ps. „Wierzburz”

Do czerwca 1945 r. na robotach w Niemczech. W 1948 r. wcielony do Brygady „Służby Polsce”. Jesienią 1950 r. założył na terenie Jędrzechowic konspiracyjną organizację „Partyzantka” (od stycznia 1952 r. pod nazwą „AK”). Zatrzymany we Wschowie 13 kwietnia 1952 r. Poddany intensywnemu śledztwu. 31 lipca 1952 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, na 15 lat pozbawienia wolności. W styczniu 1957 r. zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 30 kwietnia 2002 r. we Wschowie.

23-04-1956 r. – na karę śmierci skazany został Józef Cieśla ps. „Sokół”.

Urodził się 09.06.1917 r. W 1940 r. zaprzysiężony do ZWZ. W 1942 r. nawiązał kontakt z konspiracją ruchu ludowego. Po wejściu Armii Czerwonej prowadził działania dywersyjne. 27.08.1945 r. został ciężko ranny. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Gliwic. 30.09.1955 r. został aresztowany przez UB. Został skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na 15 lat więzienia 17. 9.1956 r. Zmarł w więzieniu 14.11.1969 r.

24-04-1945 r. – z rozbitego PUBP w Puławach 107 uwolniono więźniów przez oddział Delegatury Sił Zbrojnych mjra Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”

Urodził się 6.03.1917 r. w Zalesiu k. Ryk. Po Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie przydzielony do 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. We wrześniu 1939 r. wzięty do niewoli we Włodzimierzu Wołyńskim. Po ucieczce i powrocie do Zalesia w konspiracji ZWZ-AK. Od jesieni 1943 r. dowódca 1. kompanii 1. batalionu 15. Pułku Piechoty „Wilków” AK. 26.07.1944 r. opanował Ryki i Główną Składnicę Uzbrojenia nr 2 w Stawach. Wyruszył na pomoc Warszawie; zatrzymany przez sowietów. Od września 1944 r. walczy z okupantem sowieckim i UB. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych, od września 1945 r. Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość jako zwierzchnik wojskowy na terenie Inspektoratu Puławy. 24.05.1945 r. w Lesie Stockim zgrupowanie „Orlika” rozbiło grupę operacyjną NKWD i UB. 24.06.1946 r. ranny podczas ucieczki przed oddziałami wojska i milicji. Umiera na polach Piotrówka. 4.07.1946 r. jako Marian Biernacki pochowany na cmentarzu bródnowskim w kwaterze 45N.

25-04-1925 r. – urodził się Zdzisław Christa ps. Mamut.

Od 1941r. w konspiracji. W lipcu 1944 r. uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. Wywieziony do Kaługi, pracował niewolniczo. Wrócił do Polski 7.01.1946 r. Wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK. Aresztowany 27.04.1946 r. Skazany na 5 lat więzienia 21.09.1946 r. Wyszedł na skutek amnestii 12.03.1947 r. Od lat 60. aktywny animator życia kombatanckiego. Zmarł 29.03.2004 r. Odznaczony Medalem WP, Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK.


26-04-1927 r. urodził się Władysław Bielecki ps Mikołaj.

W 1944 r. wstąpił do AK. Uczestniczył w wielu akcjach na UB. Od 1948 r. ukrywał się wraz z ojcem. Był w kontakcie z WiN. Po aresztowaniu i zamordowaniu ojca nadal się ukrywał. Zorganizował 25 akcji przeciwko komunistom. 04.01.1952 r. aresztowany prze UB z Lipna. Skazany na 15 lat więzienia. Wyrok skazujący na śmierć zapadł 14.06.1952 r. Zamordowany 24.10.1952 r. 24.09.2010 r. odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

27-04-1946 r. aresztowany został Zdzisław Christa ps.Mamut.

Urodził się 25.04.1925 r. Od 1941 r. w konspiracji. W lipcu 1944 r. uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. Wywieziony do Kaługi, pracował niewolniczo. Wrócił do Polski 7.01.1946 r. Wstąpił do V Brygady Wileńskiej AK. Został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia 21.09.1946 r. Wyszedł na skutek amnestii 12.03.1947 r. Od lat 60. aktywny animator życia kombatanckiego. Zmarł 29.03.2004 r. Odznaczony Medalem WP, Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK.

27-04-1956 r. na mocy amnestii sąd umorzył sprawę Bronisława Żeglina ps.Ordon.

Urodził się 07.07.1910 r. Oficer służby stałej piechoty WP. W kampanii wrześniowej był dowódcą 2 kompanii ckm 52. pp. Ujęty przez sowiecką straż graniczną, został pozyskany do pracy w wywiadzie przeciw Niemcom. W AK od lipca 1942 r. Wiosną 1944 r. objął stanowisko szefa sztabu okręgu NIE. W grudniu 1945 r. wyjechał do Polski. Aresztowany przez UB 25.02.1956 r. Zmarł 04.10.1994 r. Odznaczony m. in. Krzyżem Zasługi z Mieczami.

28-04-1946 r.ciężko ranny został Kazimierz Chmielewski ps.Rekin.

Urodził się 23.08.1925 r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.


28-04-1983 r. - zmarł płk Jan Rzepecki ps.Prezes

Urodzony 29.01.1899 r. W maju 1926 r. walczył przeciw zamachowi Józefa Piłsudskiego. Kampanię wrześniową 1939 r. odsłużył w Armii Kraków. Od października 1939 r. w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim w obozie jenieckim. 2.09.1945 r. utworzył polityczną konspirację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, której był pierwszym prezesem. Aresztowany 5.11.1945 r., w 1947r. skazany na 8 lat więzienia; na mocy amnestii zwolniony. Ponownie aresztowany od 1949 do 1954 r.

29-04-1946 r. aresztowany został Roman Kisiel ps. Sęp

Urodził się 01.07.1913 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Organizował konspiracyjne struktury. Utworzył Straż Chłopską, przekształconą w Bataliony Chłopskie. Po scaleniu wszedł ze swoim oddziałem do AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej organizował Straż Obywatelską i posterunki MO. We wrześniu 1944 r. przeszedł do konspiracji. Ujawnił się 14.07.1945 r. Aresztowany, podpisał zobowiązanie do współpracy i w czerwcu 1946 r. wyszedł na wolność. Ponownie aresztowany w październiku 1947 r. za przynależność do WiN. Po uwolnieniu ukrywał się. W 1950 r. utworzył Polskie Powstańcze Siły Zbrojne. W 1952 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia. Wypuszczony w 1956 r. W 1965 r. podjął współpracę z SB pod ps.Roman. Zmarł 3.01.1981 r.

29-04-1957 r. na wolność wyszedł płk. Stanisław Sędziak ps.Warta.

29-04-1957 r. na wolność wyszedł płk. Stanisław Sędziak ps.Warta. Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 r. komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć 27.12.1947 r. Na mocy amnestii karę zamieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność w 1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari. Zmarł 2.08.1978 r.

29-04-1973 r. pod Paryżem zmarł ppłk Mieczysław Szumański ps.Biały".

Urodził się 06.04.1896 r. w Chomiakówce koło Tłumacza. Żołnierz Legionów Polskich. W wojnie polsko bolszewickiej awansował na porucznika. Dowodził 1. oddziałem pomiarowym w armii gen. Tadeusza Piskora. Po rozbiciu oddziału przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. W sierpniu 1941 r. zbiegł z obozu i powrócił do kraju. W lutym 1942 r. zaprzysiężony do ZWZ-AK. W Powstaniu Warszawskim szef Służby Geograficznej. Latem 1945 r. skierowany do działalności konspiracyjnej we Wrocławiu. Został kierownikiem Okręgu Wrocław Wschód. W 1947 r. wyjechał do Francji. Współpracował z Delegaturą Zagraniczną WiN. Został odznaczony Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznym, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.


30-04-1956 r. – zwolniony z więzienia został płk Jan Szczurek-Cergowski ps. Sławbor.

Urodził się 22.12.1897 r. W 1914 r. w Leginach Polskich. Żołnierz WP. W 1939 r. walczył pod Iłżą. Po nieudanych próbach ucieczki na Zachód w konspiracji na Zamojszczyźnie. Od 1941 r. w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu w konspiracji. Aresztowany 5.11.1945 r. Skazany na 7 lat więzienia 3.02.1947 r., wyszedł na wolność 2 dni po wyroku. Aresztowany ponownie we wrześniu 1950 r. i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1956 r. W roku 1957 zrehabilitowany. Zmarł w Warszawie w 1972 r.

30-04-2002 r. - zmarł Florian Grzana ps. Wierzburz

Urodzony 22.04.193 1r. we Lwówku, do czerwca 1945 r. na robotach w Niemczech. W 1948 r. wcielony do Brygady „Służby Polsce”. Jesienią 1950 r. założył na terenie Jędrzechowic konspiracyjną organizację „Partyzantka” (od stycznia 1952 r. pod nazwą „AK”). Zatrzymany we Wschowie 13.04.1952 r. Poddany intensywnemu śledztwu. 31.07.1952 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, na 15 lat pozbawienia wolności. W styczniu 1957 r. zwolniony na mocy amnestii.