Drukuj
Odsłony: 13220

 

001-12- 1943 r. - gen. Stanisław Rostworowski został szefem komórki, grupującej najstarszych stopniem oficerów AK”

Stanisław Rostworowski został szefem komórki, grupującej najstarszych stopniem oficerów AK, przewidzianych do zadań specjalnych i będących tzw. inspektorami kierunkowymi - "Obserwatorium". Urodził się 19 grudnia 1888 r. w Krakowie. W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego. Brał udział w bitwach pod Mołotkowem, Rokitną i Rarańczą. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w WP. We wrześniu 1939 r. bronił Kalisza i Warszawy. Uniknął niewoli i przedarł się na Zachód. Gen. Sikorski skierował go na szefa tajnej bazy łączności w Rumunii i na Węgrzech. Od 1942 r. w okupowanej Polsce. Oprócz działalności w „Obserwatorium” był inspektorem na teren Krakowa i Śląska. Aresztowany przez gestapo 11.08.1944 prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia został zabity podczas przesłuchania.

01-12-1947 r. – zamordowany został Henryk Flame ps. „Bartek”

Urodził się 19.01.1918 r. We wrześniu 1939 r. walczył jako pilot warszawskiej Brygady Pościgowej. Internowany po ucieczce na Węgry. Aresztowany po ucieczce trafił do niemieckiego obozu jenieckiego. W 1940 r. został zwolniony dzięki interwencji rodziny. Wrócił do Częstochowy i rozpoczął działalność konspiracyjną. Założył organizację HAK zajmującą się wywiadem i sabotażem. Na przełomie 1943-44 r. zorganizował oddział partyzancki. W październiku 1944 r. podporządkował się NSZ. W latach 1945-1947 dowodził największym zgrupowaniem niepodległościowym na Śląsku Cieszyńskim, który przeprowadził ok. 340 akcji zbrojnych. Ujawnił się, korzystając z amnestii w 1947 r.

02-12-1900 r. - w Petersburgu urodził się mjr Bronisław Zawadzki ps. „Soroka”

02-12-1900 r. - w Petersburgu urodził się mjr Bronisław Zawadzki ps. „Soroka” Od 13.09.1939 r. walczył w składzie Zgrupowania Kawalerii ppłk Kazimierza Halickiego, potem w organizowanej w Łucku grupie gen. bryg. Piotra Skuratowicza. Ranny pod Cieplicami w starciu z Ukraińcami. W grudniu 1944 r. aresztowany przez NKWD. Prawdopodobnie jeszcze w lipcu 1946 r. przebywał w więzieniu w Tarnopolu. Dalsze jego losy nie są znane.

03-12-1948 r. – aresztowany został Kazimierz Chmielewski ps. „Rekin”

Urodził się 23.08.1925 r. W konspiracji od 14.08.1940 r. Od 1942 r. łącznik AK. Aresztowany przez NKWD, uciekł w maju 1945 r. i dołączył do V Wileńskiej Brygady AK. Od połowy kwietnia 1946 r. działał na Lubelszczyźnie i Podlasiu. 28.04.1946 r. został ciężko ranny. Ujawnił się 10.03.1947 r. w Katowicach. Został aresztowany 3.12.1948 r. Skazany w procesie pokazowym 27.09.1949 r. na dożywocie. W wyniku rewizji prokuratora sądzony ponownie w Białymstoku i 11.01.1950 r. skazany na śmierć. Zamordowany 01.04.1950 r.

03-12-1948 r. – na karę śmierci został skazany Jan Toth ps. „Mewa”

Urodził się 22.12.1911 r. Walczył w 1939 r. w 48 pułku piechoty. Trafił do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku. Od grudnia 1941 r. żołnierz ZWZ-AK. W październiku 1944 r. aresztowany przez sowietów i skazany na 6 lat więzienia. W grudniu 1944 r. uciekł z aresztu. Brał udział w wielu akcjach. W sierpniu 1947 r. został aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 24.06.1949 r. W 1992 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok.

03-12-1949 r. – zginął por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk”

Urodził się w 1901 r. Po ataku Sowietów dostał się do niewoli, z której został zwolniony jako robotnik kolejowy. Po powrocie tworzył struktury konspiracyjne. Ukrywał się od początku 1940 r. Od 1942 r. walczył w NOW. W grudniu 1943 r. przeszedł do NSZ. Brał udział w akcji „Burza”. Pod koniec 1944 r. aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru, skąd uciekł w 1946 r. Wstąpił do NZW. W lipcu 1948 r. stanął na czele komendy Okręgu Białystok NZW. Zginął wraz z synem, podczas próby przebicia się przez obławę UB-KBW.

04-12-1961 r. – zmarł ks. ppłk Józef Wrycza ps. „Rawycz”.

Urodził się w 1884 r. W czasie Powstania Wielkopolskiego był kapłanem 63 Pułku Piechoty. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Przez całą II Wojnę Światową zagrożony likwidacją, ukrywał się przed Niemcami. Był prezesem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Rozpracowany przez UB. Do śmierci poddany stałej inwigilacji.

05-12-1948 r. – zamordowany został Lech Neyman ps. „Butrym”

05-12-1948 r. – zamordowany został Lech Neyman ps. „Butrym” Urodził się w Poznaniu w 1908 r. działacz obozu narodowego, prawnik, porucznik rez. WP. W 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Był szefem Wydziału Zachodniego Narodowych Sił Zbrojnych. Redagował pismo „Naród i Wojsko”. 1944/45 - komendant Okręgu Kraków NSZ-OP. W 1945 r. przybył do Poznania, gdzie de facto był kierownikiem struktury Obozu Narodowego. Utworzył w lipcu 1945 r. organizację pod nazwą „Pokolenia Polski Niepodległej”. W 1947 r. aresztowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.

05-12-1950 r. – aresztowany został Zbigniew Rostek ps. „Piotr”

Urodził się 10.01.1930 r. W czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w Niemczech. W 1946 r. pracował w oddziale patrolowym w wojsku amerykańskim na terenie Berlina Zachodniego. W styczniu 1947 r., po powrocie do Polski, nawiązał kontakt z członkami lokalnego koła PSL. Otrzymane od nich informacje przekazywał osobiście do Berlina. Przywoził ulotki antykomunistyczne z Zachodu. Aresztowany. 11.09.1951 r. skazany na 15 lat więzienia. Postępowanie wznowiono. 22.01.1952 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 10.03.1952 r. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Do dziś nie został zrehabilitowany

06-12-1922 r. – urodziła się Bronisława Borowska ps. „Żaki”

Łączniczka Oddziału VI BiP Komendy Głównej AK. Brała udział w Powstaniu Warszawskim. W lutym 1945 r. aresztowana przez sowiecki kontrwywiad, zwolniona po przesłuchaniu. W czerwcu 1945 r. wstąpiła do WiN. Przewoziła dokumenty do Warszawy. Jej mieszkanie było punktem kontaktowym. 17.07.1946 r. została aresztowana. 18.02.1947 r. skazana na 10 lat więzienia. Zwolniona warunkowo w 1954 r. Zmarła 05.08.1996 r. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi.

06-12-1956 r. – na mocy amnestii z więzienia zwolniony został Jerzy Lejkowski ps. „Szpagat”

Urodził się 15.10.1923 r. W 1939 r. wstąpił do SZP. Od sierpnia 1943 r. w oddziałach partyzanckich. W październiku 1943 r. został ciężko ranny w starciu z sowietami pod Dobrzyniem. W 1946 r. wyjechał do Olsztyna w celu leczenia zoperowanej ręki. Aresztowany przez bezpiekę 06.07.1946 r. Po ciężkim śledztwie 09.05.1947 r. został skazany na karę śmierci, którą w wyniku apelacji zamieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony na mocy amnestii. Był rozpracowywany przez SB. Zmarł 06.07.1991 r. w Gdańsku.

06-12-1991 r. – unieważniony został wyrok skazujący Franciszka Jaskulskiego ps. „Zagończyk” na śmierć.

Urodził się 16.09.1913 r. w Niemczech. Ochotnik w obronie Warszawy w 68 pp. Dostał się niewoli, skąd zbiegł w październiku. Czynny w konspiracji w Wielkopolsce. W 1942 r. uciekł na Lubelszczyznę. Był zastępcą ppor. Mariana Sikory. Walczył także z oddziałami AL. W okresie „Burzy” w ramach 2 kompanii 15 pp. walczył z Niemcami o Kurów i Końskowolę. W sierpniu 1944 r. szedł na pomoc Warszawie. 03.11.1944 r. aresztowany w Lublinie i 08.01.1945 r. skazany na śmierć. 26.01.1945 r. wyrok zamieniono na 10 lat więzienia. Uciekł z więzienia na Wronkach. Powrócił na Lubelszczyznę; nawiązał kontakt z kpt. Marianem Bernaciakiem ps. „Orlik”. Otrzymał rozkaz zorganizowania struktur WiN na Kielecczyźnie. 26.07.1946 r. w Jedlni-Letnisko, po zdradzie bliskiego współpracownika, został aresztowany. 17.01.1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach skazał go na śmierć. Zamordowany został 19.02.1947 r. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

07-12-1898 r. – urodził się Ludwik Augustyniak ps. „Cygan”

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Zawodowy żołnierz. W 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r., osadzony w obozie. Uwolniony dzięki staraniom rodziny. W 1942 r. podjął działalność konspiracyjną w AK w Bydgoszczy. W lutym 1945 r. aresztowany przez NKWD, zbiegł z transportu. W czerwcu 1945 r. podjął pracę w Miejskiej Komendzie MO w Bydgoszczy. 16.04.1946 r. ponownie aresztowany przez UB. 30.09.1946 r. skazany na śmierć. Zamordowany 27.11.1946 r. 19.07.1991 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy odmówił rehabilitacji.

07-12-1950 r. – zamordowany został Tadeusz Krupka ps. „Longin”

Urodził się 13.12.1924 r. W czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem NSZ. Po wkroczeniu Sowietów kontynuował walkę w II Okręgu NSZ, a następnie w XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wydany przez funkcjonariusza UB, któremu „leśni” darowali życie, został skazany na śmierć. Zdołał zbiec z transportu i dołączył do swojego oddziału. Brał udział w wielu akcjach. Ujawnił się w 1947 r. Niedługo potem został aresztowany i postrzelony podczas konwoju. Udało mu się zbiec ze szpitala. Od tamtej pory ukrywał się organizując własny oddział walki z komunistyczną władzą. Został skrytobójczo zastrzelony przez dawnych towarzyszy broni, którzy poszli na współpracę z UB.

08-12-1904 r. – urodził się Paweł Cierpioł ps. „Makopol”

Brał udział w III Powstaniu Śląskim. W okresie okupacji niemieckiej od 1939 r. czynny w konspiracji SZP/ZWZ/AK na terenie Okręgu Śląskiego. Od maja 1940 r. szef wywiadu Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK Rybnik. W lutym mianowany inspektorem rybnickim. Po rozwiązaniu AK nadal czynny w konspiracji. Ujawnił się z grupą żołnierzy 14.04.1947 r. Wyjechał do Opola, a później do Wałbrzycha z zamiarem przekroczenia granicy i przedostania się na Zachód. Od tego czasu ślad po nim zaginął, poszukiwania nie dały żadnego efektu. Prawdopodobnie został ujęty przez UB i zamordowany

08-12-1945 r. – w pułapkę wpadł Władysław Musialik ps. „Bolesław”

Urodził się 17.09.1913 r. Przed wybuchem II wojny światowej służył w 4 pp. leg. w Kielcach. Po powrocie z kampanii wrześniowej zorganizował w Zawierciu pierwszą grupę konspiracyjną. Po powstaniu ZWZ stanął na czele kompanii dywersyjno-szturmowej. W latach 1943-44 przeprowadził wiele akcji na wojskowe magazyny żywności i odzieży oraz nastawionych na przerwanie rozpoczętej przez Niemców akcji przesiedleńczej. Część jego oddziału uczestniczyła w akcji „Burza”. Wpadł w pułapkę, która zakończyła się krwawą bitwą. Zmarł 1.02.1996 r.

08-12-1954 r. – ze względu na stan zdrowia Konrad Bartoszewski ps. „Szymon”, „Wir” zostaje zwolniony z więzienia

Urodził się 05.07.1914 r. We wrześniu 1939 r. walczył w bitwie tomaszowskiej. Po klęsce wrześniowej organizował w Józefowie komórki podziemne, które weszły do SZP a następnie ZWZ. Prowadził wiele akcji dywersyjno-bojowych. W czerwcu 1944 r. jego oddział wszedł w skład zgrupowania 9 pp. AK mjr. Markiewicza ps. „Kalina”. Po jego śmierci przejął dowództwo nad częścią oddziałów. Brał udział w akcji „Burza”. W latach 1945-46 zastępca komendanta Obwodu Biłgoraj DSZ, a następnie WiN. Ujawnił się 22.03.1947 r. w Warszawie. Aresztowany w listopadzie 1952 r. Został skazany na 6 lat pozbawienia wolności 13.10.1953 r. Od 1969 r. mieszkał w Lublinie. Zmarł 21.04.1987

09-12-1939 r. – we Francji powołana została Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej, organ konsultacyjny i opiniodawczy prezydenta i rządu RP na uchodźstwie. Powołano ją dekretem prezydenta Władysława Raczkiewicza Urodził się 28.01.1885 r. w Kutaisi (Gruzja). Student prawa i matematyki w Petersburgu oraz w Dorpacie. Działacz polskich organizacji młodzieżowych. Pracował jako prawnik w Mińsku Litewskim. W 1917 r. organizował jednostki polskie w Rosji. Został przewodniczącym Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego w Piotrogrodzie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Minister w rządzie W. Witosa. Wojewoda kolejno: nowogródzki, wileński i pomorski. Senator BBWR. Od 1930 r. marszałek Senatu. W 1939 r. przez Rumunię dostał się do Paryża. 30.09.1939 r. został następcą prezydenta Ignacego Mościckiego. Zmarł 06.06.1947 r. w Ruthin w Walii. Pochowany na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Wielkiej Brytanii.

10-12-1913 r. – urodził się kpt. Tadeusz Zajączek ps. „Szary”

Od 1940 r. w konspiracji w NOW i NSZ. 26.11.1944 r. aresztowany przez gestapo. Skazany na karę śmierci. Uciekł z więzienia w nocy z 16/17.01.1945 r. Ukrywał się od marca 1946 r. 23.03.1946 r. ujawnił się. Aresztowany przez UB 11.02.1949 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok zmieniono na dożywocie, a następnie na 25 lat więzienia. 10.06.1956 r. zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia, a 26.01.1966 r. ponownie osadzony w więzieniu. Zwolniony warunkowo 17.05.1975 r. Zmarł 25.12.1995 r.

10-12-1916 r. – urodził się Wacław Grabowski ps. „Puszczyk”

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ-AK. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji. Uczestnik wielu akcji. Po rozwiązaniu oddziału w 1945 r. przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech i służył w polskich Kompaniach Wartowniczych. Po powrocie do kraju ponownie w konspiracji. Jego grupa nie podejmowała działań dywersyjnych. 05.07.1953 r. na skutek donosu jednego z mieszkańców, wraz z oddziałem został otoczony przez grupę operacyjną UB-KBW. Wszyscy partyzanci zginęli

10-12-1924r – w Garbatce urodził się st. strz. Tadeusz Bednarski ps. „Orzeł”

Od 1943 r. w ZWZ. Aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Majdanku. Jesienią 1943 r. zbiegł z obozu. Wiosną 1944 r. wstąpił do AK. Zorganizował oddział NIE, a następnie DSZ, gdzie pełnił funkcję dowódcy. Dowódca kompanii bojowej, uczestnik wielu akcji na posterunki MO, żołnierzy armii sowieckiej i członków PPR. Od stycznia 1946 r. komendant obwodu kozienickiego WiN. Ujawnił się w 1946 r. w czasie amnestii. Po ujawnieniu pozostał dowódcą oddziału złożonego z partyzantów nieujawnionych i osób zagrożonych aresztowaniem. W 1948 r. nielegalnie wyjechał do Francji, następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

10-12-1946 r. – skazany na karę śmierci został ppłk Michał Pobocha ps. „Gazda”

Urodził się 15.01.1909 r. Brał udział w kampanii wrześniowej. Od 1942 r. członek NSZ. Od kwietnia 1945 r. szef Oddziału I Organizacyjnego KG NSZ. Równocześnie pełnił funkcję inspektora Obszaru Południe NZS z siedzibą w Krakowie. Aresztowany 31.10.1945 r. Skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, a na mocy amnestii 17.12.1947 r. złagodzoną do 15 lat więzienie. Zwolniony 22.05.1956 r. Zmarł 18.04.2001 r. Odznaczony Krzyżem Srebrnym II kl. Narodowego Czynu Zbrojnego.

10-12-1946 r. – na karę śmierci skazany został Florian Lewicki ps. „Roja”

Urodził się 27.12.1897 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od czerwca 1941 r. działał w konspiracji – ZWZ-AK, a od kwietnia 1943 r. w NOW. Dowódca oddziału partyzanckiego na Białostocczyźnie. W sierpniu 1944 r. rozwiązał oddział. W lutym 1945 r. powrócił do konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. 28.03.1946 r. został aresztowany przez UB. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 18.02.1947 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

10-12-1947 r. – aresztowany został Wincenty Rutkowski ps. „Haszysz”

Urodził się 17.07.1895 r. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej oraz w kampanii wrześniowej. W konspiracji od listopada 1939 r. Dowodził oddziałami partyzanckimi w akcji „Burza”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej był ścigany przez sowieckie spec służby. W sierpniu 1945 r. był pierwszym organizatorem Rejonu Południowego WiN. Zagrożony aresztowaniem skierowany na Górny Śląsk. Wydawał biuletyn „Orzeł Biały” i pismo „Niezawisłość”. Aresztowany, skazany na 15 lat więzienia. Zmarł w więzieniu 21.07.1953 r. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

11-12-1968 r. – por. Stefan Kobos ps. „Wrzos” został zwolniony z więzienia.

Urodził się 27.11.1900 r. Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji od grudnia 1939 r. Walczył z UPA. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji w ramach WiN. W maju 1947 r. wyznaczony na komendanta Samodzielnego Obwodu WiN Tomaszów Lubelski. Aresztowany 21.01.1956 r. Skazany na karę dożywotniego więzienia 28.09.1956 r., którą na mocy amnestii zmieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Zmarł 24.07.1976 r. w Opolu.

11-12 -1994 r. - w Edynburgu w wieku 102 lat zmarł gen.Stanisław Maczek

Urodził się 31 marca 1892 w Szczercu. Generał broni Wojska Polskiego. Walczył w kampanii wrześniowej, kampanii francuskiej, dowódca 1 Dywizji Pancernej w bitwie pod Falaise, Kawaler Orderu Orła Białego. Po wojnie osiadł w Edynburgu. Decyzją władz PRL został pozbawiony obywatelstwa polskiego.

12-12-1947 r. – aresztowany został mjr Ludwik Marszałek ps. „Michał”

Urodził się 08.09.1912 r. Oficer piechoty i lotnictwa WP. W kampanii wrześniowej wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku 1939 r. Pierwszy komendant i organizator Placówki ZWZ-AK Brzeziny. Uczestnik wielu akcji bojowych. Od jesieni 1944 r. poszukiwany przez radziecki kontrwywiad. Zagrożony aresztowaniem przeniesiony w październiku 1946 r. na Dolny Śląsk, gdzie odbudowywał struktury WiN. Został skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Rozstrzelany 27.11.1948 r.

13-12-1914 r. – urodził się Wiktor Kania ps. „Andrzej”

We wrześniu 1939 r., walcząc w szeregach Obrony Narodowej, został ranny i deportowany na roboty do Rzeszy. Po powrocie wstąpił do ZWZ, Inspektorat Rybnik. W lipcu 1943 r. objął dowództwo nad OP w Brennej, które wykonały wiele akcji na niemieckie patrole i posterunki żandarmerii. Aresztowany w listopadzie w Żorach, zbiegł z więzienia. 02.02.1946 r. dostał zadanie utworzenia KP „Leśniczówka”, które przeprowadziły ponad 15 akcji sabotażowych. 05.05.1946 r. został schwytany i zabity strzałem w skroń. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

13-12-1918 r. – urodził się Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od marca 1940 r. w ZWZ-AK. Od stycznia 1944 r. w VI a później w V Wileńskiej Brygadzie AK. Po jej demobilizacji pozostał w terenie. Aresztowany 01.07.1948 r. wraz z żoną. 02.11.1950 r. skazany na 8-krotną karę śmierci. Zamordowany 08.02.1951 r. 14-12 -1939 r. - generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz został aresztowany przez NKWD. Więziony w Stanisławowie i na Łubiance w Moskwie

15-12-1914 r. – urodził się por. Jerzy Jasiński ps. „Zbyszek”

Od 1943 r. służył w AK, został dowódcą plutonu 3 kompanii 77 pp. Od czerwca 1945 r. walczył w szeregach Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Aresztowany 01.01.1947 r. Skazany na karę śmierci 17.04.1947 r. Na mocy amnestii wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony w sierpniu 1956 r. Zmarł 11.09.1991 r.

15-12-1947 r. – aresztowany został Władysław Cisek ps. „Rom”

Od 1943 r. służył w AK, został dowódcą plutonu 3 kompanii 77 pp. Od czerwca 1945 r. walczył w szeregach Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Aresztowany 01.01.1947 r. Skazany na karę śmierci 17.04.1947 r. Na mocy amnestii wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Zwolniony w sierpniu 1956 r. Zmarł 11.09.1991 r.

-1945 r. – aresztowany został por. Jan Kempiński ps. „Błysk”

Urodził się 02.06.1921 r. We wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie saperów we Lwowie. W sierpniu 1945 r. wrócił do Polski. Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej. Od kwietnia 1946 r. konspirator w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego Zrzeszenia WiN. Kolportował pismo Obszaru Południowego WiN „Orzeł Biały”. Opracowywał comiesięczne informacje z Okręgu dla zarządu WiN. Był autorem wielu artykułów do pisma WiN. Skazany na karę śmierci 10.08.1948 r. Wyrok wykonano.

17-12-1946 r. – na czterokrotną karę śmierci skazany został Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”

Urodził się 10.03.1910 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od początku okupacji w konspiracji. Brał udział w akcji „Burza”. Po wejściu Sowietów zalecał przyjęcie biernego oporu. Od kwietnia 1945 r. ponownie w konspiracji. Na przełomie 1945-46 r. przejął kilka funkcji podporządkowując grupy poakowskie. Stał na czele Sądu Specjalnego i Kierownictwa Walki z Bezprawiem. W 1946 r. powołał Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Kilkakrotnie rozbijał więzienie w Radomsku. Aresztowany 27.06.1946 r. w Częstochowie w wyniku donosu jednego z łączników. Skazany czterokrotnie na karę śmierci. Wyrok wykonano 19.02.1947 r. w Łodzi. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V i Krzyżem Walecznych.

17-12-1982 r. – zmarł Marian Jędrzejewski ps. „Adamski”

Urodził się 09.08.1907 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. w ZWZ-AK Lwów. Po akcji „Burza” pozostał w podziemiu. Opuścił Lwów jako jeden z ostatnich oficerów. Po przybyciu do Polski podjął działalność konspiracyjną w WiN. Ujawnił się w sierpniu 1946 r. został aresztowany w marcu 1948 r. w Zakopanem. Skazany na trzykrotną karę śmierci, następnie zamienioną na dożywocie. Zwolniony w marcu 1956 r. z trwałym kalectwem. Został uniewinniony i zrehabilitowany w 1962 r.

18-12-1901 r. – urodził się ppłk Józef Rybicki ps. „Andrzej”

Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1939 r. w konspiracji. Ranny w Powstaniu Warszawskim, uniknął obozu jenieckiego. Od 1945 r. w konspiracji antykomunistycznej. Współtworzył WiN. Aresztowany w grudniu 1945 r. W więzieniu do 1954 r. W 1976 r. założyciel Komitetu Obrony Robotników. Dokumentował działalność podziemia. Zmarł w Warszawie.

18-12-1915 r. – w Diepropietrowsku na Ukrainie urodził się ppor. Witold Milwid ps. „T-5”

Od 1942 r. związany z AK na Wileńszczyźnie. Członek oddziału specjalnego, wykonującego egzekucje na kolaborantach niemieckich na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego. Od maja 1945 r. w Bydgoszczy organizował tajne narady Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK w swoim mieszkaniu. Aresztowany przez UB wraz z żoną 20.07.1948 r. 03.09.1949 r. skazany na śmierć. Bierut nie udzielił mu prawa łaski. 12.11.1949 r. zamordowany w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. W 1991 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

18-12-1921 r. - w Kębłowie urodził się Czesław Leciński ps. „Szef Czesiu”

W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu we Francji. Po wojnie powrócił do kr Od 1942 r. związany z AK na Wileńszczyźnie. Członek oddziału specjalnego, wykonującego egzekucje na kolaborantach niemieckich na podstawie wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego. Od maja 1945 r. w Bydgoszczy organizował tajne narady Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK w swoim mieszkaniu. Aresztowany przez UB wraz z żoną 20.07.1948 r. 03.09.1949 r. skazany na śmierć. Bierut nie udzielił mu prawa łaski. 12.11.1949 r. zamordowany w więzieniu przy Wałach Jagiellońskich w Bydgoszczy. W 1991 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. aju. Przeprowadził kilkanaście akcji i stoczył kilka potyczek z oddziałami UB, KBW i MO. Rozbroił posterunki milicji m. in. w Rakoniewicach, Włoszakowicach oraz posterunek Straży Ochrony Kolei w Grodzisku. Jesienią 1946 r. wraz z oddziałem ujawnił się. Pomimo to aresztowany i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 30.05.1947 r. Zmarł 25.12.1989 r.

18-12-1946 r. – aresztowany zostaje Czesław Hołub ps. „Huczny”

Urodził się 02.04.1925 r. w Brześciu. Od 1939 r. członek Szarych Szeregów, Żołnierz ZWZ, później AK. 18.01.1943 r. uczestnik akcji odbicia więźniów z więzienia gestapo w Pińsku. Od 1945 r. w AK Obywatelskiej na Podlasiu. 31.05.1947 r. skazany wyrokiem WSR w Olsztynie na karę śmierci, zmienioną na mocy amnestii na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1956 r. Inwigilowany przez UB i SB do 1988 r. Współorganizator strajków w grudniu 1970 r., w sierpniu 1980 r. i w grudniu 1981 r. Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Pro Memoria, Krzyżem WiN, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19-12-1888 r. - urodził się gen. Stanisław Rostworowski.

obrońca Warszawy, po kapitulacji przebywał w Paryżu, otrzymał stanowisko komendanta bazy przerzutowej i wicekonsula RP w Bukareszcie, aktywnie działał tam na rzecz Polski, później pełnił taką samą funkcję w Budapeszcie, należał tam też do konspiracji. W 1942 r. został przeniesiony z powrotem do Ojczyzny i przydzielony do pracy w AK, gdzie pełnił kilka funkcji dowódczych. Został zamordowany przez gestapo w czasie przesłuchania.

19-12-1944 r. – zatrzymana została ppor. Alina Fedorowicz ps. „Marta”

Urodziła się 18.01.1913 r. Pod koniec 1939 r. podjęła pracę w PCK. Od lutego 1940 r. w ZWZ. Od czerwca 1941 r. ustalała los jeńców polskich w ZSRS. W latach 1941-43 kurierka z Podlasia do stolicy. W 1944 r. prowadziła sekcję sanitarną w oddziale „Zenona”. Aresztowana z dowódcą przez sowiecki „Smiersz”. Wypuszczeni, aby ujawnić Obwód AK. 15.04.1947 r. ujawniła się na mocy amnestii. Wstąpiła do PPS. 09.06.1949 r. wydalona z partii z powodu akowskiej przeszłości

19-12-1956 r. – z więzienia zwolniony został kpt. Zbigniew Kulesza ps. „Grawicz”

Od 1944 r. członek NSZ. Od 1945 r. członek NZW. Po wkroczeniu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji. Przeprowadził dużo akcji. Ujawnił się podczas amnestii w kwietniu 1947 r. Został aresztowany w listopadzie 1947 r. i skazany na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. Zmarł 16.09.2003 r. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

20-12-1965 r. – na karę 12 lat więzienia został skazany por. Franciszek Cieślak ps. „Szatan”

Urodził się 16.09.1920 r. Ochotnik w wojnie obronnej w 1939 r. Od 1940 r. w obozie jenieckim Pilau, skąd zbiegł pod koniec 1942 r. Od 1945 r. żołnierz ROAK. Od lata 1946 r. w NZW. Uczestnik wielu akcji. Ciężko ranny 24.11.1946 r. i aresztowany na polu bitwy. Skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Zwolniony w 1956 r. powrócił do konspiracji. Zorganizował młodzieżową organizacje konspiracyjną, za co został skazany na 5 lat więzienia. W 1964 r. zorganizował kolejną grupę antykomunistyczną, ponownie aresztowany i skazany na karę 12 lat więzienia. Zwolniony w 1972 r. Zmarł 03.02.1996 r

21-12-1916 r. – we Lwowie urodził się ppor. Zbigniew Smoleński ps. „Żuraw”

Od 1939 r. zawodowy oficer marynarki wojennej, obrońca Helu. Więziony w obozie jenieckim w Woldenbergu. Pracował w Bydgoszczy w kierownictwie obozu pracy dla Niemców w Zimnych Wodach. Zagrożony aresztowaniem uciekł do lasu, gdzie dołączył do AK. W maju 1945 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy w oddziale „Kruka”. 07.06.1945 r. został aresztowany w Bydgoszczy. 21.12.1945 r. Skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy. 22.12.1945 r. skierował prośbę do Bieruta o zmianę kary śmierci na więzienie. 12.01.1945 r. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 21.02.1946 r. w bydgoskim więzieniu przy Wałach Jagiellońskich.

22-12-1897 r. – urodził się płk Jan Szczurek-Cergowski ps. „Sławbor”

W 1914 r. w Legionach Polskich. Żołnierz WP. W 1939 r. walczył pod Iłżą. Po nieudanych próbach ucieczki na Zachód podjął działalność w konspiracji na Zamojszczyźnie. Od 1941 r. w NOW. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Od października 1944 r. dowodził Obszarem Zachodnim AK. Aresztowany 05.11.1945 r. Skazany na 7 lat więzienia 03.02.1947 r. wyszedł 2 dni po wyroku. Aresztowany ponownie we wrześniu 1950 r. i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony 30.04.1956 r. W 1957 r. zrehabilitowany. Zmarł w Warszawie 14.11.1972 r.

22-12-1911 r. – urodził się Jan Toth ps. „Mewa”.

W 1939 r. walczył. w 48 Pułku Piechoty. Trafił do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w październiku. Od grudnia 1941 r. żołnierz ZWZ-AK. W październiku 1944 r. aresztowany przez Sowietów i skazany na 6 lat więzienia. W grudniu 1944 r. uciekł z aresztu. Brał udział w wielu akcjach. W sierpniu 1947 r. został aresztowany przez UB. 03.12.1948 r. został skazany na karę śmierci. Bierut odmówił mu prawa łaski. Zamordowany 24.06.1949 r. W 1992 r. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie unieważnił wyrok.

22-12-1956 r. – zwolniony z więzienia został płk. Franciszek Niepokólczycki ps. „Franek”

Urodził się 27.10.1901 r. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po kapitulacji stolicy w niewoli, skąd wrócił w październiku 1939 r. Oficer dywersji i sabotażu. Od 1942 r. szef Wydziału Saperów KG Związku Walki Zbrojnej. Od stycznia 1943 r. zastępca szefa Kedywu KG AK. W 1943 r. pomagał powstańcom żydowskiego getta. Po kapitulacji Powstania Warszawskiego w niewoli. Od stycznia 1946 r. prezes II ZG WiN. Aresztowany. Odmówił propozycji współpracy z komunistami. 10.09.1947 r. w pokazowym procesie skazany na trzykrotną karę śmierci. Wyrok złagodzono na dożywocie, potem na 12 lat więzienia. Zwolniony. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari V kl. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Warszawie 11.06.1974 r.

23-12-1946 r. – w więzieniu zmarł Franciszek Kmita ps. „Mazepa”

Urodził się 02.04.1908 r. Przed wojną ukończył seminarium nauczycielskie. Od 1944 r. związany z AK. Od 1945 r. utrzymywał kontakty z członkami oddziału „Szarego”. 10.02.1946 r. aresztowany przez bezpiekę. Skazany na 5 lat więzienia 25.07.1946 r. Już wtedy poważnie chorował. Rodzina starała się o zwolnienie. Zrehabilitowany w 1993 r.

24-12-1890 r. - w Niepołomicach urodził się Walerian Czuma.

gGnerał brygady Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939, Kawaler Orderu Virtuti Militari V, IV i III klasy, Krzyża Niepodległości z Mieczami.

24-12-1912 r. – urodził się Zdzisław Broński ps. „Uskok”

We wrześniu 1939 r. walczył na Pomorzu, dostał się do niewoli niemieckiej. Uciekł jesienią 1940 r. i przystąpił do konspiracji. Uczestnik akcji „Burza”. Po wejściu Sowietów poszukiwany przez bezpiekę. Zastępca „Zapory”. 21.05.1949 r. został otoczony przez ubeków, widząc że nie ma szans ucieczki, rozerwał się granatem. Pozostawił pamiętniki pisane od czasu wojny. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

24-12-1946 r. - W radzieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie zmarł gen. Leopold Okulicki

Walczył w kampanii wrześniowej, był jednym z organizatorów armii podziemnej. Pod nazwiskiem Johann Müller działał w Służbie Zwycięstwu Polskim, a później w Związku Walki Zbrojnej. Od 1941 r. walczył w szeregach armii gen. Andersa. W 1943 r. wziął udział w szkoleniu dla cichociemnych w Londynie i w 1944 r. został zrzucony do Polski. Od października 1944 r. komendant główny AK.

25-12-1995 r. – zmarł kpt. Tadeusz Zajączek ps. „Szary”

Urodził się 10.12.1913 r. Od 1940 r. w konspiracji w NOW i NSZ. 26.11.1944 r. aresztowany przez gestapo. Skazany na karę śmierci. Uciekł z więzienia w nocy z 16/17.01.1945 r. Ukrywał się od marca 1946 r. 23.03.1946 r. ujawnił się. Aresztowany przez UB 11.02.1949 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na dożywocie, a następnie na 25 lat więzienia. 10.06. zwolniony z więzienia ze względu na zły stan zdrowia, a 26.01.1966 r. ponownie osadzony w więzieniu. Zwolniony warunkowo 17.05.1975 r.

27-12-1897 r. – urodził się mjr Florian Lewicki ps. „Roja”

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Od czerwca 1941 r. działał w konspiracji – ZWZ-AK, a od kwietnia 1943 r. w NOW. Dowódca oddziału partyzanckiego na Białostocczyźnie. W sierpniu 1944 r. rozwiązał oddział. W lutym 1945 r. powrócił do konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. 28.03.1946 r. został aresztowany przez UB. 10.12.1946 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 18.02.1947 r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Zasługi.

27-12-1947 r. – na śmierć skazany został płk Stanisław Sędziak ps. „Warta”

Urodził się 07.09.1913 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył na Lubelszczyźnie. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji. Po jej klęsce w Wielkiej Brytanii. Cichociemny, zrzucony do kraju 3/4.09.1942 r. Od sierpnia 1945 komendant Okręgu Białystok Obywatelskiej Armii Krajowej. Aresztowany 04.01.1947 r. Skazany na śmierć. Na mocy amnestii karę zamieniono na dożywocie. Wyszedł na wolność 29.04.1957 r. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari. Zmarł 2.08.1978 r.

28-12-1915 r. – urodził się Henryk Glapiński ps. „Klinga”

W czasie okupacji 1941-42 r. żołnierz AK. Po aresztowaniu przez gestapo 20.07.1944 r. więzień obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wiosną 1946 r. komendant Powiatu Radomsko Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczestnik wielu akcji przeciwko grupom operacyjnym UB-KBW. Po częściowym rozbiciu przez KBW podjął decyzję o rozformowaniu oddziału. Aresztowany 31.08.1946 r. w Warszawie. W grudniu 1946 r. skazany na karę śmierci. Rozstrzelany 19.02.1947 r. Sąd w Łodzi unieważnił wyrok 14.10.1992 r.

28-12-1946 r. – zamordowany został Gerhard Szczurek ps. „Ryś”

Urodził się 01.03.1912 r. Walczył w wojnie obronnej w 1939 r. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł w listopadzie i rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1942 r. wstąpił do AK. Na początku 1945 r. trafił do niewoli niemieckiej. Został wywieziony do Wałbrzycha. Po powrocie na Górny Śląsk przystąpił do organizowania Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Został zatrzymany po zdradzie informatora UB w czerwcu 1946 r. Zgodził się na dekonspirację w zamian za zaniechanie represji wobec członków KWP i ich rodzin. Po likwidacji Okręgu Śląskiego KWP został skazany w procesie pokazowym na karę śmierci i zamordowany 28.12.1946 r.

28-12-1946 r. - samobójstwo popełnił Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”

Urodził się w 1923 r. We wrześniu 1939 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Trafił do niemieckiej niewoli, z której został zwolniony ze względu na młody wiek. Od 1939 r. działał w konspiracji. Na rozkaz NOW zorganizował w Leżajsku jednostkę milicji, gdzie został komendantem. Aresztowany przez NKWD we wrześniu 1944 r. Zbiegł podczas transportu na zesłanie. Brał udział w wielu akcjach. 07.05.1945 r. uczestniczył w bitwie pod Kuryłówką. W listopadzie 1946 r. został ranny

28-12-1948 r. - w Buenos Aires zmarł gen. Bronisław Rakowski

Urodził się 20 czerwca 1895 w Szczucinie. Uczestnik kampanii wrześniowej. Internowany i wywieziony do ZSRR, po układzie Sikorski-Majski zaangażowany w działalność Armii Polskiej. Przeszedł wraz z nią na Bliski Wschód. Od września 1941 r. szef sztabu Armii Polskiej na Wschodzie, na czele 2 Brygady Pancernej II Korpusu Polskiego (później 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej) walczył we Włoszech

29-12-1892 r. - w Czasławiu urodził się Ludomił Rayski

Generał brygady, pilot inżynier Wojska Polskiego, dowódca lotnictwa w latach 1926-1939, żołnierz września, dowódca PSP na Bliskim Wschodzie

29-12-1920 r. – urodził się Mieczysław Huchla ps. „Wilbik

Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierz ZWZ-AK. 03.07.1944 r. aresztowany przez gestapo. Odbity przez grupę bojową Kedywu. Od września 1944 r. dowódca Placówki AK, następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Wiosną 1945 r. zagrożony aresztowaniem wyjechał do Krakowa. W latach 1945-48 w szeregach WiN. 28.07.1948 r. skazany na 7 lat więzienia. W listopadzie 1948 r. przewieziony do aresztu PUBP w Rzeszowie. 06.11.1948 r. podczas ucieczki został ciężko ranny. 08.07.1949 r. skazany na dodatkowe 5 lat więzienia. Po wyjściu na wolność w 1955 r. wyjechał do Wrocławia. Zmarł 14.09.2010 r. 60

29-12-1967 r. – zmarł ppor. Stanisław Wencel

Urodził się 04.09.1913 r. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W lutym 1943 r., zagrożony aresztowaniem, uciekł do Sosnowca. Utworzył grupę likwidującą niemieckich konfidentów. W maju 1943 r. wcielił się z oddziałem do AK. 07.11.1944 r. dowodził akcją na Juliana Schuberta – zastępcę komendanta hitlerowskiej żandarmerii. Za tę akcję został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. 17.01.1945 r. wszedł w kontakt z Sowietami i złożył broń. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Wrócił do lasu, gdzie utworzył oddział. Ujawnił się po aresztowaniu matki. Zatrzymany i więziony do października 1946 r.

30-12-1881 r. - w Święcianach na Wileńszczyźnie urodził się Wiktor Thommée

Polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego. Pośmiertnie otrzymał awans do stopnia generała dywizji

30-12-1949 r. – zamordowany został Marian Olejniczak

Urodził się 18.04.1926 r. Od 1942 r. łącznik AK. W 1945 r. przez 5 miesięcy więziony przez UB. Brał udział w wielu akcjach grupy dywersyjnej S. Kamińskiego „Młota”. W kwietniu 1949 r. ostrzeżony przed zasadzką UB, zbiegł. W wyniku pościgu aresztowany 15.04.1949 r. w Inowrocławiu. 17.09.1949 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany.

30-12-1950 r. – zamordowany został Romuald Rajs ps. „Bury”

Urodził się 20.11.1913 r. W czasie kampanii wrześniowej walczył w 85 pp. W konspiracji od 1939 r. W lipcu 1944 r. wziął udział w akcji wyzwolenia Wilna. W październiku 1944 r. dołączył do 5. Brygady Wileńskiej AK. Po rozformowaniu we wrześniu 1945 r. V Brygady Wileńskiej AK, nie złożył broni. Przeszedł do III Okręgu NZW. Po rozbiciu jego oddziału przez KBW w kwietniu 1947 r. otrzymał urlop. Aresztowany 17.11.1948 r. W pokazowym procesie został skazany na karę śmierci i zamordowany.

30-12-1961 r. – aresztowany został Andrzej Kiszka ps. „Dąb”

Urodził się w 1922 r. w Maziarni. Od 1941 r. w Batalionach Chłopskich, później w AK. W lipcu 1944 r., na polecenie przełożonych wstąpił do milicji. W listopadzie ostrzegł o ekspedycji NKWD i zdezerterował z posterunku MO. Ujawnił się w 1947 r. W sierpniu 1950 r. UB rozbiło jego oddział. Od 1953 r. ukrywał się sam. Aresztowany. 25.06.1962 r. skazany na dożywocie i 20 tys. złotych grzywny. W 1963 r. Sąd Najwyższy zamienił wyrok na 15 lat. Po zwolnieniu w 1971 r. wyjechał do Szczecina. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.